Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 18 november 2019 17:42

Keď 2+3 nie je 5 I, II - Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V poradí druhú metodiku zameranú na deliteľnosť, konkrétne deliteľnosť číslami 2, 4, 5 sme overovali so žiakmi 6.C triedy. Overovanie prebehlo na dvoch vyučovacích hodinách matematiky a žiaci úspešne zvládli všetky úlohy tejto metodiky.

Cieľom metodiky je prehĺbiť a upevniť u žiakov kritériá deliteľnosti číslami 2, 4 a 5, aby žiaci na základe kritérií vedeli rozhodnúť, či dané číslo je deliteľné číslami 2, 4, 5 a zároveň, aby si uvedomili súvislosti medzi súčtom a zvyškami sčítancov. 

Prvá hodina bola venovaná trom fázam vyučovacieho procesu a to konkrétne zapojeniu, skúmaniu a vysvetleniu. Žiaci riešili úlohy, kde bodky reprezentovali čísla a objavovali v konkrétnych prípadoch zákonitosti medzi zvyškami sčítancov a súčtu po delení tým istým číslom. Riadeným bádaním sme žiakov smerovali k úspešnému vyriešeniu úloh z pracovných listov. V poradí druhá vyučovacia hodina zahŕňala fázu rozpracovania a hodnotenia, kedy žiaci sami dopĺňali tvrdenia tak, aby boli pravdivé a zároveň vyplnili hárky so sebahodnotením.  

Môžeme skonštatovať, že poniektorí šiestaci siahli na dno svojich vedomostí a schopností, no oplatilo sa a výsledky nás potešili. Už teraz sa spolu tešíme na ďalšie overovanie.

oplz loga horizont

Prečítané 655 krát