Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Pedagogický asistent

Počet voľných pracovných miest

3

Termín nástupu

01/09/2022

Termín ukončenia výberového konania

26/08/2022

Rozsah úväzku

100%

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Znalosť práce s PC, Internet, Word, Excel, G-Suite For Education

Ďalšie požiadavky:

Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• profesijný životopis vo formáte europass
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.).

Pracovné miesto bude obsadzované na dobu určitú do 31.08.2023 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Kontaktovaní budú telefonicky iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu školy do 26/08/2022 


Školský psychológ

Počet voľných pracovných miest

1

Termín nástupu

01/09/2022

Termín ukončenia výberového konania

26/08/2022

Rozsah úväzku

100%

Kvalifikačné predpoklady:

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Znalosť práce s PC, Internet, Word, Excel, G-Suite For Education

Ďalšie požiadavky:

Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• profesijný životopis vo formáte europass
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.).

Pracovné miesto bude obsadzované na dobu určitú do 31.08.2023 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Kontaktovaní budú telefonicky iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu školy do 26/08/2022


Školský špeciálny pedagóg

Počet voľných pracovných miest

1

Termín nástupu

01/09/2022

Termín ukončenia výberového konania

26/08/2022

Rozsah úväzku

100%

Kvalifikačné predpoklady:

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Znalosť práce s PC, Internet, Word, Excel, G-Suite For Education

Ďalšie požiadavky:

Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• profesijný životopis vo formáte europass
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.).

Pracovné miesto bude obsadzované na dobu určitú do 31.08.2023 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Kontaktovaní budú telefonicky iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu školy do 26/08/2022