Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Voľné pracovné miesto: Učiteľ nižšieho stredného vzdelávania - kombinácia MAT, FYZ, INF

Termín nástupu

01/09/2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového pohovoru

30/06/2024

Rozsah úväzku

100%

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC, Internet, Word, Excel, G-Suite For Education, EduPage

Ďalšie požiadavky

Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť

Požadované doklady

• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklad o dosiahnutom vzdelaní,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.).

Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu školy do 30/05/2024