Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

mapa mala

Základná škola sa nachádza na Sídlisku III v Humennom. Škola sa rozprestiera v príjemnom a peknom prostredí v bezprostrednej blízkosti rieky Laborec, ktorá preteká naším mestom. Základné vzdelanie žiakom nášho mesta poskytuje od roku 1976. Viac z minulosti školy nájdete v časti história. V školskom roku 2019/2020 navštevuje školu 600 žiakov. Triedy sú klasické ale aj alternatívne - s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od prvého, prípadne tretieho ročníka. Okrem toho sa na našej škole vyučuje v triedach pre všeobecne intelektovo nadaných a špecificky intelektovo nadaných žiakov. Pedagogický kolektív tvorí 55 pedagogických pracovníkov, z toho 19 učiteľov na prvom stupni, 28 na druhom stupni a 7 pracovníkov školského klubu detí. Prevádzku a chod školy zabezpečuje 11 správnych zamestnancov, 2 THP pracovníčky a 10 zamestnankýň školskej jedálne.

Časový harmonogram vyučovacích hodín:
1. hodina: 08:00 - 08:45
2. hodina: 08:55 - 09:40
3. hodina: 09:50 - 10:35
4. hodina: 10:55 - 11:40
5. hodina: 11:50 - 12:35
6. hodina: 12:45 - 13:30
7. hodina: 14:00 - 14:45