Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

ZÁKON 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Interná smernica o používaní mobilných telefónov a tabletov v škole

Školský poriadok ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

Školský vzdelávací program

Plán profesijného rozvoja 2023/2024

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2022/2023

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2021/2022

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2020/2021

Rozbor hospodárenia za rok 2023
Rozbor hospodárenia za rok 2022
Rozbor hospodárenia za rok 2021
Rozbor hospodárenia za rok 2020
Rozbor hospodárenia za rok 2019
Rozbor hospodárenia za rok 2018
Rozbor hospodárenia za rok 2017
Rozbor hospodárenia za rok 2016
Rozbor hospodárenia za rok 2015

Rozbor hospodárenia za rok 2014
Rozbor hospodárenia za rok 2013
Rozbor hospodárenia za rok 2012

Zriaďovacia listina s dodatkami

Štatút rady školy

Organizačný poriadok školy
Prevádzkový poriadok školy
Pracovný poriadok školy
Interná norma - Príkaz o pracovnom čase a dovolenke
Interná norma - Smernica o poskytnutí a evidencii pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci zamestnanca
Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
Interná norma - Diskriminácia a jej zákaz u zamestnávateľa ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné s prílohami

Etický kódex zamestnanca

Organizačná štruktúra školy

Kolektívna zmluva 2023

Organizačný pokyn krajského školského úradu k plneniu povinnej školskej dochádzky a k zvýšeniu bezpečnosti na školách
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

<