Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 22 jún 2019 21:38

Kde je os, kde je stred - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Pokračujeme v overovaní metodík k celku Súmernosti v rovine. Ďalšia veľmi zaujímavá metodika z tejto série, cieľom ktorej je načrtnúť os a stred súmernosti v rovinnom obrázku, vysvetliť základné vlastnosti osi súmernosti úsečky a opísať postup konštrukcie. A v neposlednom rade narysovať os súmernosti úsečky.

V úvode vyučovacej hodiny sme žiakom rozdali obrázky a žiaci mali červenou farbou vyznačiť, kde približne je stred súmernosti a modrou farbou, kde je os súmernosti. Ďašou úlohou žiakov bolo nájsť os súmernosti konkrétnej úsečky v pracovnom liste a následne doplniť, aké vlastnosti má os úsečky a ako ju narysovali.

Pri písaní postupu konštrukcie rozvíjame algoritmické myslenie žiakov. Preto je dôležité, aby žiaci napísali jednotlivé kroky samostatne, resp. ich formulovali v skupinách.

Túto úlohu môžeme vnímať aj ako propedeutiku k priamke v tom zmysle, že žiaci začínajú uchopovať, že priamka je jednoznačne daná bodom a smerom. V predchádzajúcej úlohe pracovali s priamkou, ktorá bola daná dvomi bodmi. Ak učiteľ uvidí, že žiaci sú pripravení začať diskutovať o tejto téme, môže takúto diskusiu vytvoriť. Samozrejme, nie je potrebné zovšeobecňovať. Dokonca ani diskutovať, samotná práca s priamkou takýmto spôsobom je propedeutikou, na ktorú možno nadviazať neskôr, keď sa žiacke myslenie posunie.

Môžeme s istotou povedať, že žiaci s týmito úlohami nemali väčší problém a svoje zistenia prepísali do svojich zošitov.

oplz loga horizont

Prečítané 672 krát