Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 09 marec 2019 21:03

Určovanie geografickej polohy pomocou GPS 1 - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aj na hodinách ôsmackej informatiky sme žiakom dali možnosť podieľať sa na overovaní metodík IT Akadémie práve kvôli tomu, že sa vo vyučovaní informatiky dominantne venujeme „tradičným údajom“ ako kancelárskym dokumentom, obrázkom, zvukom, videám... Moderný svet však vo veľkej miere využíva geolokačné dáta, na základe ktorých vieme lokalizovať polohu rôznych typov prístrojov. V metodike riešime problém, ako žiakom priblížiť fungovanie systému GPS. Využívanie geolokačných dát nám môže otvoriť možnosti k bádaniu s novým typom informácií.

Vďaka širokej dostupnosti mobilných zariadení schopných prijímať signál GPS môže byť satelitná navigácia prostriedkom zefektívnenia pracovného výkonu, aktívneho oddychu a zábavného učenia sa, inšpiráciou pre využitie technológie v priemysle, armáde, zábave ale aj v školskom prostredí. Základom množstva aplikácií, či dokonca hier je lokalizácia objektu v priestore.

Metodika je prvou zo série 6 metodík o práci s geolokačnými dátami a exteriérových aktivitách s mobilnými technológiami, podrobnejšie sa venuje téme lokalizácie a ako funguje systém GPS. 

V úvode žiaci hľadali odpovede na otázku, čo všetko sa dá dnes lokalizovať a v akých oblastiach je lokalizácia využívaná a pri akých situáciách ju vieme efektívne uplatniť. Bádali, aké dáta potrebujeme poznať na určenie polohy na zemi a ako takéto dáta zobrazovať začneme cestovaním po digitálnej mape. Cieľom žiakov bolo postupne objavovať miesta, ktoré sa skrývajú pod konkrétnym GPS zápisom a naopak. Postupne objavili princíp kódovania geografických miest cez GPS súradnice. 

Počas hodiny pracovali na digitálnej mape www.google.sk/maps

Na zistenie zemepisnej šírky a dĺžky je potrebný príjem signálu z minimálne 3 družíc - hovoríme tomu trilaterácia. Čím viac družíc v danom momente „vidíme“ tým presnejšie môžeme byť lokalizovaný. Každý zo žiakov si proces trilaterácie vyskúšal sám priamo v digitálnych mapách, cez bit.ly/trilateracia. 

V závere overovania metodiky žiaci skúmali dostupnosť satelitov. Vieme, že na to, aby mohol prijímač lokalizovať presné geografické súradnice potrebujeme zachytiť signál minimálne z troch satelitov. Na mobilných zariadeniach spustili aplikáciu GPS Satellites Viewer. Aplikácia začala prijímať signály zo všetkých dostupných satelitov. GPS prijímače v smarftónoch majú typicky odchýlku približne 5 metrov pri voľnom výhľade na nebo. Ich presnosť sa zhoršuje v blízkosti budov, mostov alebo stromov. 

Súčasťou pracovného listu je sebahodnotiaca rubrika, ktorá slúži ako zhrnutie vedomostí a zručností, ktoré si mali žiaci na vyučovaní osvojiť.

oplz loga horizont

Prečítané 1292 krát