Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 09 marec 2019 21:02

Posielame kódovanú správu - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Vo februári sme začali s piatakmi na hodinách informatiky overovať sériu metodík zameraných na kódovanie, šifrovanie a kompresiu. Metodiky o kódovaní predstavujú aktivity zamerané na pochopenie významu kódovania v bežnom živote, na preskúšanie známych kódovacích metód a na tvorbu vlastného kódovania využívajúc vlastnú kreativitu a bádateľské zručnosti žiakov.

Obsah štyroch metodík pokryje celú časť témy výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho obsahu Reprezentácie a nástroje – informácie: kódovať informáciu podľa pokynov do konkrétnej reprezentácie, dekódovať informáciu z jednoduchých reprezentácií, vyhľadávať a získavať informácie v informačnom systéme a databáze, získavať informácie rôznych typov pomocou konkrétnych nástrojov a vyberať vhodné nástroje na spracovanie informácií. 

Prvá metodika Posielame kódovanú správu je zameraná na zisťovanie a overovanie princípu kódovania, Morzeovky, Braillovho písma, piktogramov, semaforu.

Žiaci si majú uvedomiť, že pri každej komunikácii používame kódované informácie, aj jazyk je zakódovaný nástroj pojmov. V bežnom živote používame rôzne formy kódovania, ktoré si ani neuvedomujeme.
Vždy máme zvoliť taký spôsob kódovania, ktorý v danej situácii je najviac vhodný. V informatike tiež používajú kódovanie pre prenos a uchovanie informácií, hardvérové súčiastky dokážu spracovať údaje v kódovanej forme, v dvojkovej sústave. Je dôležité, aby kódované dáta sa dali jednoznačne dekódovať. Kódovaná správa nikdy nie je tajná, na rozdiel od šifrovanej informácie.

Pri overovaní dominovala bádateľská metóda (učebný cyklus 5E), práca v štvorčlenných skupinách pomocou pracovného listu. 

Žiaci počas fázy skúmania objavovali metódy kódovania a vytvárali vlastné kódované správy, vysvetľovali osvojené učivo. Počas fázy vyhodnotenia na základe rozhovoru sa overilo, či správne pochopili zmysel kódovania a pomocou sebahodnotiacej tabuľky na konci pracovného listu sa zistila miera nadobudnutia vedomostí.

oplz loga horizont

Prečítané 989 krát