Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 09 marec 2019 22:20

Kódujeme s počítačom - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Začiatkom marca piatakov zamestnala druhá metodika zameraná na kódovanie, ktorá zahŕňala aktivity zamerané na kódovanie elektronických informácií. Žiaci počas riešenia úloh vytvárali QR kódy na školských počítačoch, počas hodiny riešili úlohy pomocou smartfónu s aplikáciami QR Code Reader a QR Scanner (ktorý dokáže čítať a vytvoriť QR kód v jednom). 

V samotnom úvode žiaci uviedli príklady využívania kódov z bežného života, kedy žiaci využili svoj všeobecný rozhľad. Napríklad rozpoznanie človeka podľa sietnice, odtlačkov prstov, čiarových kódov a QR kódov (Quick Response - Rýchla reakcia). 

Riešili krátky test z informatiky pomocou vytvorených QR kódov. Do tabuľky zapísali odkódované slová a zakrúžkovali správnu odpoveď. 

Počas hodiny pracovali s počítačom, pomocou webovej aplikácie v slovenskom užívateľskom prostredí vytvárali QR kódy na základe úloh v pracovnom liste online na stránke www.kodqr.sk. Uvedomili si, že aj v informatike sa používa kódovanie pre prenos a uchovavánie informácií. Počas vypracovávania zadaných úloh z pracovného listu si žiaci vyskúšali kódovanie a dekódovanie pomocou webovej a mobilnej aplikácie spomínanej v úvode článku. 

Bádateľsky orientované vyučovanie, obohatené o prácu vo dvojiciach umocnilo využitie mobilných zariadení, ako aj tabletov počas vyučovania. 

Na konci žiaci vyplnili sebahodnotiacu kartu, ktorá je stručným zhrnutím žiakmi osvojených zručností a vedomostí na tejto hodine.

oplz loga horizont

Prečítané 631 krát