Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 20 október 2021 11:08

EDL2021 Let's talk STEM

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Bádateľsky orientované vyučovanie sa v súčasnosti čoraz výraznejšie implementuje do vyučovania prírodovedných predmetov. Táto implementácia prebieha na našej škole už tretí rok. Hlavnou motiváciou nasadenia tejto vyučovacej metódy do vyučovania biológie je zvýšenie prírodovednej gramotnosti našich žiakov využívaním základnej úrovne poznávania prostredníctvom zmyslov v spojení so skúsenosťami a vedomosťami, ktorými žiaci disponujú.

Prepojenosť bádateľsky orientovaného vyučovania a metódy STEM sme využili aj počas realizácie aktivity Let's talk STEM, ktorá bola oficiálne registrovanou aktivitou uskutočnenou pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Let's talk STEM sme realizovali v piatom ročníku s hlavnou materiálnou pomôckou - robotickými stavebnicami Lego WeDo 2.0, ktoré sú najideálnejšie pre získanie základov robotiky a programovania u žiakov nižších ročníkov druhého stupňa.

V deviatom ročníku sme vsadili na úrovňou najzložitejšie LEGO robotické súpravy Lego Mindstorms EV3. Ústrednou témou bola stavba Zeme a jej jednotlivé tri vrstvy, ktoré sme od seba odlíšili farbou vyjadrujúcou teplotu danej vrstvy Zeme.

Prvou úlohou žiakov bolo vyrobiť podložku predstavujúcu jednotlivé vrstvy. Žiaci triedy 9.A a rovnako aj 9.B sa rozdelili do troch skupín. Po zostrojení základných robotických modelov bolo ich úlohou naprogramovať svojho robota tak, aby presunul lego kocky príslušnej farby na vrstvu Zeme s rovnakou farbou. Použitá farba kocky a rovnaká farba vrstvy Zeme na robotickej podložke vyjadrovala jej teplotu. Po zvládnutí stanovenej čiastkovej problémovej úlohy bolo úlohou všetkých troch tímov zosúladiť svoje programy a robotov tak, aby vytvorili jeden tím a jeden po druhom presunuli kocky danej farby do príslušnej vrstvy Zeme v čo najrýchlejšom čase.

Bádateľsky orientované vyučovanie malo formu štruktúrovaného bádania s využitím skupinovej organizačnej formy práce žiakov. Súčasťou našich STEM hodín bolo formatívne hodnotenie, ktoré je nevyhnutné pri využívaní bádateľsky orientovaného vyučovania a metóde STEM a pre vyučujúceho predstavuje základný pilier sumatívneho hodnotenia. Prostredníctvom sebahodnotiacich kariet nám žiaci poskytli okamžitú informáciu, okamžitú spätnú väzbu o zvládnutí a pochopení preberaného učiva. V sebareflexnej karte žiaci označili jednu z troch úrovní zvládnutia učiva - samostatne, s pomcou učiteľa, resp. zatiaľ tomu nerozumiem.

Zaujímalo nás či vedia vymenovať základné vrstvy Zeme v slovenčine, v anglickom jazyku, vedia charakterizovať jednotlivé vrstvy Zeme z hľadiska teploty, používať príkazy zo zelenej palety, používať senzory pre spustenie programu, popísať vytvorený program v slovenčine a v anglickom jazyku.

Sme radi, že uvedené triedy si hravo poradili so zadanou úlohou nielen z hľadiska robotiky a programovania, ale zvládli aj preberanú tému biológie a navyše im metóda CLIL zaradená do vyučovania nejazykového predmetu nespôsobuje ťažkosti a vedia takmer plynulo reagovať na otázky ako v slovenčine, tak aj v cudzom jazyku, čo je hlavným zmyslom vyučovania cudzích jazykov a ich uplatnenia v každodennom živote.

Prečítané 439 krát