Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

nedeľa, 03 júl 2022 07:30

Ročníková práca 9.B

V poslednom roku nášho pôsobenia v základnej škole v triede so špecifickým intelektovým nadaním na cudzí jazyk sme sa rozhodli svoju ročníkovú prácu zamerať na outdoorové vyučovanie. Hodiny biológie zamerané na geológiu a petrológiu by boli nudné, keby sme ich strávili len v učebni biológie a v tom množstve minerálov a hornín, ktoré sme spoznávali, by sme sa určite stratili.
utorok, 03 máj 2022 21:43

Mobilita Grécko - Deň 1

Dnešným dňom (2. mája) sa oficiálne začala druhá krátkodobá výmena skupín žiakov zapojených do projektu programu Erasmus+ s názvom Detské práva v digitálnych príbehoch.

pondelok, 02 máj 2022 20:07

Mobilita Grécko - Deň 0

Takmer na konci tretieho prolongovaného roku riešenia projektu programu Erasmus+ sa opäť na našej škole začali realizovať fyzické mobility - výmenné pobyty žiakov našej a partnerských škôl, zapojených do projektu venovaného detským právam, ktoré boli schválené ešte v r. 1989 Valným zhromaždením OSN.

Dňa 22. 04. sme si pripomenuli Deň Zeme. Tento deň sa do kalendára ekológov oficiálne zapísal 22. 04. 1971 a neskôr od roku 1990 si ho každoročne pripomíname ako medzinárodný deň Zeme.
Naša škola, ktorá je od minulého školského roku zaradená do svetovej siete Eco-schools preto včlenila problematiku ochrany životného prostredia najmä do vyučovania prírodovedných predmetov, ale aj do vyučovania anglického jazyka, kde sme využili už niekoľko rokov používanú metódu CLIL.

sobota, 16 apríl 2022 20:51

Deň Zeme 2022

22. apríla si pripomíname Deň Zeme a preto naša škola, zaradená do svetovej siete Eco-Schools, pripravila rôzne aktivity, ktorých spoločným cieľom je zdôrazniť význam ochrany životného prostredia našej planéty a podporiť ekologické myslenie našich žiakov.

V piatok 10. decembra sme si na našej škole pripomenuli deň ľudských práv, ktorý je v medzinárodných kalendároch uvádzaný ako "Human rights day". Poznanie a pochopenie základných ľudských práv, ktoré sú zakotvené v tridsiatich článkoch Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej 10. decembra 1948 na zasadaní Valného zhromaždenia OSN patrí medzi základné všeobecné vedomosti, ktorými by mal každý človek, každý jednotlivec disponovať.

Dohovor o právach dieťaťa (Convention on the right of the child), ktorý bol prijatý 20. novembra 1989 Valným zhromaždením OSN, patrí medzi prvý právne záväzný nástroj medzinárodného práva pre ochranu práv detí. Tento dokument obsahuje všetky základné princípy priznávajúce deťom ľudské práva v plnom rozsahu.

pondelok, 22 november 2021 12:21

Návšteva v krajine tvorivosti

V tomto školskom roku Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPravme To, ktorý je prioritne určený pre školského zariadenia, ktoré realizujú formálne aj neformálne vzdelávania detí a mládeže.

utorok, 16 november 2021 20:12

V najlepšej učebni biológie...

Biológia v deviatom ročníku rozhodne nemusí byť nudná. Obsahovo a tematicky sa učivo biológie zameriava na geológiu, mineralógiu, petrológiu a environmentálne problémy.

nedeľa, 24 október 2021 07:22

ErasmusDays 2021 na našej škole

Piatkové dopoludnajšie vyučovanie prebiehalo pre žiakov tried 9.A a 9.B v našom školskom átriu. Realizovali sme akvititu ErasmusDays 2021, ktorú sme prioritne v tomto roku zamerali na Zelený Erasmus+.

Strana 1 z 21