Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 21 september 2020 20:42

Projekt "Znevýhodnení nie sú v nevýhode" v druhom roku

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V septembri sa na našej škole začal už druhý rok realizácie trojročného projektu s názvom "Znevýhodnení nie sú v nevýhode" v rámci výzvy OPLZ - PO1/2018/DOP/1.1.1-02 - V základnej škole úspešnejší II.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a tak naplno umožniť a podporiť vzdelávanie uplatňujúce princípy rovnosti príležitostí pre poskytnutie kvalitného vzdelávania všetkým žiakom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (švvp).

Jednotlivé aktivity projektu, ktorých implementáciu zabezpečujú členovia inkluzívneho tímu - špeciálny pedagóg, školský psychológ a asistenti učiteľa, vytvárajú priestor a podmienky vzdelávania tak, aby pomohli "znevýhodneným" žiakom prekonať bariéry v učení a zároveň podporili rozvoj ich individuálneho potenciálu.
Prítomnosť asistentov učiteľa počas vyučovania výrazne pomáha nielen žiakom so švvp, ale zároveň vyučujúcim pedagógom uľahčuje vedenie hodiny a ich priama účasť počas vyučovacej hodiny napomáha výraznejšiemu napredovaniu žiakov so švvp, ktorí vďaka pomoci inkluzívneho tímu držia krok v osvojovaní si prebraného učiva spolu s ostatnými spolužiakmi.

Školský psychológ pôsobí na našej škole každý druhý týždeň a jeho práca rovnako ako aj práca špeciálneho pedagóga spočíva predovšetkým v individuálnom, skupinovom či hromadnom poradenstve, psychoterapii, resp. odbornej špeciálno-pedagogickej starostlivosti a pomoci žiakom s ťažkosťami v učení, či žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Veríme, že ich práca bude naďalej prispievať k skvalitneniu vyučovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tieto jednotlivé aktivity projektu napomôžu pri výchove a vzdelávaní týchto našich žiakov a zabezpečia rovnosť príležitostí vo vzdelávacom procese.

oplz loga horizont

Prečítané 581 krát