Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Motiváciou pre túto ročníkovú prácu, ktorú sme riešili pod záštitou a s finančnou podporou Nadácie Orange bola predovšetkým situácia, ktorou sme prechádzali takmer celý školský rok.
Aj v školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do výzvy Nadácie Orange e-Školy pre budúcnosť. Opäť sme boli úspešní a vďaka tomu sa naše školské robotické portfólium rozrástlo o tri nové robotické edukačné súpravy Lego Spike.
sobota, 19 december 2020 17:43

e-Školy pre budúcnosť 2020/2021

Napísala
Naša škola, poskytujúca vzdelávanie viac ako 600 žiakom od 1. po 9. ročník patrí medzi školy, ktoré sa snažia o implementáciu inovatívnych metód a foriem do vyučovania. Tieto metódy, súbežne s využívaním digitalizácie a IKT aj v neinformatických predmetoch, napomáhajú žiakom rozvíjať aj digitálne zručnosti, čo v súčasnosti predstavuje novú…
pondelok, 28 september 2020 13:34

Spike tím na hodinách STEAM

Napísala
V jesenných mesiacoch už prebiehajúceho školského roka budeme realizovať aj "pozastavené" aktivity projektu Nadácie Orange a zameraného na využívanie Lego robotických súprav Lego Spike v neinformatických predmetoch.
pondelok, 25 november 2019 16:27

Spike tím na hodinách STEAM

Napísala
Robotika a programovanie sa postupne začleňuje do kurikula informatiky vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania. Táto implementácia vytvára pre žiakov možnosť získať skúsenosti v novodobej gramotnosti, ktorou je programovanie. Pre nás učiteľov to znamená priestor pre ďalšie sebavzdelávanie ale aj aktívny prístup ku skvalitňovaniu vzdelávania našich žiakov.
Robotika a programovanie sa postupne udomácňuje a získava si stabilné mieto v kurikule vyučovania informatiky na našej škole. Vďaka Nadácii Orange a jej grantovej podpore sme v tomto školskom roku opäť rozšírili materiálne vybavenie našej školy o šesť edukačných robotických súprav Lego WeDo 2.0.
sobota, 20 apríl 2019 11:54

Naše hodiny vedy s WeDo

Napísala
Informatika ako vyučovací predmet je najideálnejším predmetom, ktorý umožňuje medzipredmetové prepojenie a zaradenie STEM metódy do vyučovania. A práve v tomto školskom roku sa naše hodiny informatiky, biológie a aj anglického jazyka vďaka Nadácii Orange a grantu, ktorý nám poskytla, spojili do blokového projektového vyučovania, v ktorom využívame už okrem…
Začiatkom septembra 2018 otvorila Nadácia Orange nový grantový program e-Školy pre budúcnosť, tematicky zameraný na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania. Program je zameraný na rozvoj informatického myslenia, mediálnej výchovy a kritickej práce s mediálnym obsahom a tiež jeho zodpovedného a bezpečného využívania.
štvrtok, 21 jún 2018 08:13

Výstupy projektu Nadácie Orange

Napísal
Okrem programovania a robotiky, ktoré tvorili obsahovú náplň vyučovacích hodín informatiky v 6. ročníku, sa žiaci podieľali aj na príprave a výrobe videonávodov, ako postaviť sériu robotov z robotickej súpravy LEGO Boost. LEGO Boost robotické súpravy umožňujú postaviť 5 rôznych druhov robotov (Vernie the Robot, Mačka Frankie, Guitar 4000, Multi…
Edukačná robotika na našej škole je v centre záujmu aj v tomto školskom roku. Opäť sme sa úspešne už po štvrtý krát zapojili do výzvy Nadácie Orange e-školy pre budúcnosť, ktorá bola v tomto ročníku zameraná na programovanie. Vďaka Nadácii Orange získala naša škola možnosť obohatiť vyučovanie informatiky o stavanie…
Pred rokom naša škola ako jediná slovenská škola prezentovala progresívne trendy vo vzdelávaní a vyučovacie metódy, ktoré používame na našich hodinách, na prestížnom učiteľskom summite v Prahe. Pozvánku medzi prezentujúcich na summit 2017 sme získali vďaka odporúčaniu spoločnosti TRACO Computers, ktorá je slovenským Apple Solution Expert for Education a dodávateľom…
štvrtok, 18 január 2018 20:51

Robotický projekt Nadácie ORANGE

Napísal
Najväčšia a najprestížnejšia výstava spotrebnej elektroniky na svete CES sa koná každoročne v Las Vegas. Svetoví producenti elektroniky si ju vyberajú na svetové premiéry svojich noviniek a výrobkov.
nedeľa, 29 október 2017 08:04

Oži v škole...

Napísala
Oži v škole... svojho prvého robota - je názov projektu, ktorým v tomto školskom roku oživíme hodiny informatiky na našej škole a veríme, že aj žiakov, ktorým spestríme hodiny informatiky inovatívnymi, hravými vzdelávacími metódami.
Pedagógovia našej školy skvalitňujú vyučovací proces rôznymi novými metódami vzdelávania použitím najmodernejších IKT prostriedkov. Tie škola získava najmä účasťou a aktívnym zapojením pedagógov do európskych vzdelávacích projektov pre učiteľov, ktoré sú zamerané napr. na aktivizujúce, či inovatívne metódy vzdelávania pomocou IKT.
utorok, 21 apríl 2015 08:45

Hodiny hudby v nahrávacom štúdiu

Napísal
Žiaci zapojení do projektu Hudba hýbe online svetom majú za sebou ďalšiu výnimočnú skúsenosť získanú formou zážitkového učenia. V profesionálnom štúdiu, pod dohľadom nielen vyučujúcich, ale aj špičkových muzikantov a producentov zaspievali, nahrali a zdigitalizovali piesne, ktoré nám hudobný skladateľ skomponoval na základe vlastných textov.
štvrtok, 26 jún 2014 16:24

Projekt Nadácie Orange vo finále

Napísal
S koncom školského roka sa končia nielen každodenné školské povinnosti našich žiakov, ale aj aktivity projektu Bezpečný virtuálny svet. Kým žiaci už hlásia všetkým aktivitám "hotovo", pedagógovia zapojení do projektu finišujú s riportmi a záverečnými správami a kompletizujú výstupy projektu pre Nadáciu Orange.
streda, 18 jún 2014 21:09

Projekt Bezpečný virtuálny svet

Napísal
Videofilmy z projektu Nadácie ORANGE "Bezpečný virtuálny svet"
Vďaka nadácii Orange získala naša škola finančnú podporu na realizáciu projektu “Bezpečný virtuálny svet”. Projekt je v záverečnej fáze a tak vám môžeme predstaviť jeho prvé výstupy. Žiaci sa museli popasovať s novými výzvami a úlohami, ktoré ich zamestnali takmer na celý druhý polrok školského roka.