Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 18 november 2019 20:04

O šestke - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Už názov naznačuje, že sa v tejto metodike budeme venovať zisťovaniu, kedy sú čísla deliteľné číslom 6 a kedy číslom 10.

Formulovanie kritéria deliteľnosti číslom 6 môže viesť k miskoncepcii, že deliteľnosť zloženým číslom zistíme tak, že ho rozložíme na ľubovoľné dva delitele a overíme kritéria deliteľnosti pre tieto čísla. V tejto metodike žiaci sami objavujú kritérium deliteľnosti číslom 6, 10 a 12, pričom budú vystavení aj situácii, kedy súčin dvoch čísel je 12 a napriek tomu analogické kritérium k 6 nefunguje

Na úrovni šiesteho ročníka je podstatné, aby žiaci vnímali, že existuje nejaké pravidlo delenia konkrétnym číslom. Žiaci počas hodiny riešia úlohy z pracovného listu a pracujú s vennovým diagramom – zapisujú doň príslušné čísla a čítajú z neho údaje. Tento prístup učí žiakov kategorizovať údaje, a zároveň pripravuje žiakov na uchopenie množinových operácií. 

V závere vypĺňajú úlohy z formatívneho hodnotenia, ktorým si overujú či danej problematike správne porozumeli. A môžeme zhrnúť, že z ich výsledkov je zrejmé, že naozaj kritériám deliteľnosti týmito číslami porozumeli a úspešne ukončili danú metodiku.

oplz loga horizont

Prečítané 696 krát