Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 09 február 2019 14:40

Krájať kraje - Overovanie metodiky IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V januári sme na hodinách matematiky vo 8.ročníku pokračovali v overovaní metodík projektu IT Akadémia. Konktétne táto metodika bola zameraná na celok Pomer, priama a nepriama úmernosť. ŽIaci tu využili vedomosti získané nielen na hodinách matematiky, ale aj geografie.

V tejto metodike sme sa snažili riešiť dvojrozmernosť plochy a to, že plocha na mape je k ploche v skutočnosti v takom pomere, ako udáva mierka.

V úvode vyučovacej hodine, sme si zopakovali základné pojmy z mierky mapy a plánu, pomeru a žiaci sa s veľkým očakávaním pustili do riešenia jednotlivých úloh z pracovného listu, ktorý je súčasťou tejto metodiky.

Pracovalo sa vo dvojiciach, úlohy boli zaujímavé, s vyšším stupňom obtiažnosti. V pracovnom liste žiaci samostatne vyznačili jednotlivé kraje Slovenska, a robili odhady a tipy, čo sa týka veľkosti územia, plochy jednotlivých krajov na mape v cm² a v skutočnosti v km². Následne porovnávali so skutočnými hodnotami na mape a v realite. Niektoré údaje, ku ktorým žiaci dospeli bádaním a výpočtami boli hodnotami naozaj veľmi blízke k reálnym plochám, ktoré kraje zaberajú v skutočnosti.

Aj overovaním tejto metodiky sme prispeli k netradičnému overovaniu už získaných vedomostí a následnej aplikácie na bádateľsky orientovanej vyučovacej hodine.

oplz loga horizont

Prečítané 721 krát