Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 01 december 2018 23:26

Farebný kód odhalený I, II - overovanie metodík IT akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Aj v tomto školskom roku majú naši žiaci možnosť zúčastniť sa na hodinách matematiky overovania metodík IT akadémie. Možnosť vyskúsať si pracovné listy k metodikám dostali aj piataci, konkrétne k metodike s názvom Farebný kód odhalený.

Mnohým žiakom nerobí problém rozlíšiť riadky a stĺpce, vždy sa však nájdu aj žiaci, ktorým tieto dva pojmy robia problém vyšších ročníkoch, napríklad pri čítaní z tabuliek, ako aj pri získavaní súradníc. Hlavným cieľom metodiky Farebný kód odhalený, je identifikovať takýchto žiakov a posunúť ich vedomosti na vyššiu úroveň. Precvičujú všetky doposiaľ získané vedomosti z oblasti sčítania, odčítania, násobenia a delenia v obore do 100, riešia aj obrátené úlohy (vymyslieť výpočtovú úlohu k výsledku), čím si rozvíjajú pojem číslo.

Navyše sa žiaci zoznámia so zaujímavými prepojeniami matematiky a informatiky, čo môže budovať ich správnu predstavu o informatike, ktorá zahŕňa aj hlboké poznanie matematiky.

Do témy kódovanie vstupujú v úvode pracovného listu cez kódovanie v Morseovej abecede, pracujú na zadaných úlohách, vo dvojici si zadávajú slová, kódujú slová resp. odkódujú spolužiakom zadané slovo. V ďalšej časti skúšajú kódovanie farieb, napr. M(6.7) = M(42) – to znamená, že modrou farbou vyfarbíme štvorček v 4. riadku a 2. stĺpci. Vyfarbujú vlastný obrázok a zakódujú ho tak, že vymyslia aj príklady. Napr. M(35:7+1)a kód napíš na riadky pod obrázkom. Potom, ako žiaci vytvoria vlastné kódy, vymenia si medzi sebou navzájom len kódy a keď odkódujú obrázky, porovnajú si ich s originálom a overia, či je kódovanie a odkódovanie správne.

Bolo veľmi zaujímavé sledovať reakcie žiakov, hlavne pri odkódovaní, ako netrpezlivo očakávali slová, obrázky, ktoré sa skrývali pod kódom.

V overovaní metodík IT akadémie budeme aj naďalej pokračovať a to nielen na hodinách matematiky.

oplz loga horizont

Prečítané 637 krát