Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 25 máj 2022 21:31

Mobilita Portugalsko - Deň 5

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Počas posledného dňa mobility v Portugalsku sme sa zamerali na záverečné hodnotenie práce medzinárodných tímov ako aj záverečné hodnotenie práce slovenského tímu. Formatívne hodnotenie žiakov tvorí súčasť našich hodín rovnako aj hodín v hosťujúcich školách už niekoľko rokov.

Na základe získaných skúseností pre nás predstavuje veľmi podnecujúci a výnimočný nástroj hodnotenia práce nielen žiakov, ale aj okamžitú spätnú väzbu pre samotných učiteľov. Formatívne hodnotenie na rozdiel od sumatívneho hodnotenia využíva pravidelné hodnotenie práce žiakov, poskytuje samotným žiakom možnosť sebahodnotenia ich vlastného pokroku, ale zároveň aj uvedomenie si ich slabých stránok. Formatívnym hodnotením učiteľ získava nielen okamžitú spätnú väzbu o pochopení učiva a napredovaní v odovzdávaní ďalších informácií žiakom, ale postupne presúva zodpovednosť v oblasti vzdelávania sa na samotných žiakov.

Myslíme si, že formatívne hodnotenie zamerané na učenie sa je jedným z kľúčových a najefektívnejších prostriedkov učenia sa žiakov a preto touto cestou smerujeme hodnotenie nielen našich klasických hodín v školskom prostredí, ale aj naše vyučovanie žiakov počas projektových mobilít programu Erasmus+, počas ktorých sa naši žiaci stávajú súčasťou európskeho kontextu škôl.

To, ako hodnotia svoj týždňový "pobyt" v portugalskej škole zhrnuli žiaci do záverečného vlogu 5. dňa mobility.

Prečítané 209 krát