Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Administrátor

Administrátor

Obvodné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA sa uskutočnilo 16. a 17. marca 2015 v Humennom. Súťaže sa zúčastnili najlepší riešitelia školských kôl z celého okresu.

V piatok bol náš prezentačný deň. Po dôslednej príprave prezentovali dievčatá našu činnosť v projekte.

Štvrtok sa začal prezentáciami. Svoju činnosť v projekte prezentovali žiaci Talianska, Estónska, Bulharska a Španielska.

Tretí pracovný deň sa začal prehliadkou lokality Park jazier, kde sme si nielen prezreli, ale aj vypočuli odborný výklad o faune a flóre.

pondelok, 09 marec 2015 23:38

Projekt Comenius: Humenné - Benátky

7. marca 2015 sa začala ďalšia Mobilita 17 žiakov a 6 učiteľov v projekte Klimatické zmeny, tam, kde žijem, tam, kde bývam... Po rozlúčke s rodičmi sme nastúpili do autobusu CK Galanda, Snina. Na trase Humenné-Benátky-Contigliano sme absolvovali celodennú prehliadku Benátok.

sobota, 20 december 2014 08:44

Pytagoriáda - školské kolo

Dňa 10. a 11. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo 36. ročníka matematickej súťaže Pytagoriáda. Cieľom súťaže je využiť súťaživosť žiakov, vzbudiť záujem a podchytiť talenty na matematiku. Súťaž spočíva v riešení 15 úloh počas 60 minút. Pri riešení úloh súťažiaci nesmie používať kalkulačku, matematické tabuľky alebo iné elektronické pomôcky. Náročnosť úloh neprevyšuje školské úlohy riešené na hodinách matematiky.

pondelok, 01 december 2014 12:16

Práca s informáciami a komunikácia (IKP)

Vyučovací predmet IKP rozširuje vedomosti žiakov z práce s textom, so zvukom, s obrazom. Žiaci sa stavajú tvorcami rôznych aktivít, vlastných kníh, triednych projektov, organizujú exkurzie do galérií, na výstavy a na filmové predstavenia.

štvrtok, 26 jún 2014 16:24

Projekt Nadácie Orange vo finále

S koncom školského roka sa končia nielen každodenné školské povinnosti našich žiakov, ale aj aktivity projektu Bezpečný virtuálny svet. Kým žiaci už hlásia všetkým aktivitám "hotovo", pedagógovia zapojení do projektu finišujú s riportmi a záverečnými správami a kompletizujú výstupy projektu pre Nadáciu Orange.

Vďaka nadácii Orange získala naša škola finančnú podporu na realizáciu projektu “Bezpečný virtuálny svet”. Projekt je v záverečnej fáze a tak vám môžeme predstaviť jeho prvé výstupy. Žiaci sa museli popasovať s novými výzvami a úlohami, ktoré ich zamestnali takmer na celý druhý polrok školského roka. 

Jednou z priorít súčasnej školy je pripraviť žiakov na reálny život a dať im možnosť, aby sa zodpovedne rozhodli o svojom budúcom povolaní. Aj v tomto školskom roku pokračuje úspešná spolupráca našej školy s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, v rámci ktorej sa podarilo zrealizovať zaujímavú exkurziu do jedného z najvýznamnejších strojárskych podnikov v našom regióne - ANDRITZ Slovakia, s.r.o.

Strana 29 z 33