Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 06 apríl 2021 08:36

Akreditácia Erasmus+ v oblasti Školské vzdelávanie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Významným úspechom našej školy počas tejto zložitej situácie vo vzdelávaní je schválenie Akreditácie Erasmus Národnou agentúrou pre projekty Erasmus+. Akreditáciu na Erasmus pre našu školu ako individuálnu organizáciu sme získali s platnosťou na roky 2021 - 2027. Sme presvedčení, že vďaka nej budeme ešte rýchlejšie a výraznejšie skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a zvlášť projektové vyučovanie na našej škole.

Akreditácia nám v nasledujúcom období umožní získať zjednodušený prístup k možnostiam financovania projektov programu Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie 1, ktorá na rozdiel od predchádzajúcich období nezahŕňa len vzdelávanie dospelých formou vzdelávacích kurzov v zahraničí, ale aj nám známu tzv. "KA2", umožňujúcu vytváranie školských partnerstiev a realizáciu krátkodobých výmen skupín žiakov.

Prvoradým cieľom našej školy v rámci akreditovaného obdobia bude začlenenie inovatívnych metód do vyučovania s postupným prepojením prírodovedných predmetov s predmetmi technika a matematika (STEM), s kreativitou a vizuálnym znázornením predstáv (STEAM), podporou čitateľskej gramotnosti (STREAM) a s rozvojom sociálnych kompetencí žiakov (STREAMIE). Uvedenými cieľmi by sme chceli dosiahnuť priblíženie vyučovania reálnemu životu a náhradu teoretických základov a izolácie jednotlivých predmetov medzipredmetovým prepojením.

Ďalším zo stanovených cieľov je integrácia formatívneho a autentického hodnotenia do klasických metód hodnotenia žiakov tak, aby smerovala k získaniu reálnej spätnej väzby a hodnotenia žiaka na základe jeho vlastnej individuality. Uvedené formy hodnotenia žiakov sú v súčasnosti veľmi preferované a odporúčané aj vzhľadom na dlhé časové obdobie dištančného štúdia.

Formatívne a autentické hodnotenie, či vrstovnícke hodnotenie patria medzi diagnostiky a klasifikácie žiakov, ktorých cieľom je zistiť pozitíva a negatíva vo vedomostiach, zručnostiach s cieľom ich postupného zlepšovania práve formou poskytovania priamej spätnej väzby počas vyučovacej hodiny a na rozdiel od sumatívneho hodnotenia sa toto hodnotenie realizuje v priebehu hodiny. Formatívne hodnotenie vytvorí žiakom priestor, ktorý ich nasmeruje a poukáže na ich nedostatky, čo poskytne vyučujúcemu potrebné informácie o aktuálnej úrovni získaných vedomostí žiakov a následnom nastavení a zosúladení formatívneho hodnotenia so známym zaužívaným a roky zabehnutým sumatívnym hodnotením, tzn. formou ústnych a písomných skúšaní, didaktických testov a pod. Sumatívne, klasické hodnotenie sa často spája s pocitom neúspechu, či zlyhania žiaka, nakoľko jeho súčasťou je mnohokrát stres, ktorý zvyšuje percento neúspechu a následnej demotivácie. V mnohých prípadoch je príčinou zlyhania aj nepochopenie zadaní úloh, málo času, či nezohľadňovanie individuality žiaka, tempa jeho práce a podobne.

Nové formy hodnotenia plánujeme postupne implementovať súbežne so začleňovaním uvedených inovatívnych metód do vyučovania a tak dosiahnuť maximálne prepojenie inovatívnosti a postupnej premeny školy na súčasnú školu spĺňajúcu požadované atribúty udávané odbornou i laickou verejnosťou v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

Začlenením uvedených metód do portfólia vyučovacích metód používaných na našej škole chceme v zmysle inkluzivity podporiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu rovnako intaktným žiakom bez rozdielu, ako aj žiakom so ŠVVP a zo SZP.

Počas prvých rokov implementácie sa budeme sústrediť na vzájomné prepojenie predmetov anglický jazyk, biológia, chémia a informatika. Do skupiny učiacich sa plánujeme zaradiť žiakov 5. - 9. ročníka, vrátane žiakov so ŠVVP a SZP, ktorí disponujú potrebnými základnými zručnosťami, mentálnou predispozíciou a vyspelosťou, ktorí sa budú môcť po uvoľnení opatrení zúčastniť na krátkodobých výmenach skupín žiakov v zahraničí.

Vytvorenie priestoru pre budovanie potrebných zručností, získavanie nových vedomostí prostredníctvom krátkodobej mobility v zahraničných školách zároveň vyžaduje rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, vhodné správanie a zodpovedný a pozitívny prístup k práci a ochotu pracovať aj nad rámec svojich študijných povinností.

Získaním tejto akreditácie získala naša škola plnohodnotné zapojenie sa do programu Erasmus (2021 - 2027) aj s výhodami, ktoré sú bližšie popísané na webovej stránke Národnej agentúry tu.

 

 

Prečítané 576 krát