Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 06 október 2021 20:37

Projekt "Znevýhodnení nie sú v nevýhode" v treťom, záverečnom roku riešenia

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Otvorením nového školského roku 2021/2022 sme zároveň vstúpili do posledného roku riešenia dopytovo - orientovaného projektu s názvom "Znevýhodnení nie sú v nevýhode" schváleného v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ - PO1/2018/DOP/1.1.1-02 V základnej škole úspešnejší II., ktorá sa prioritne zameriavala na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov.

Aj v tomto školskom roku budú žiakom so ŠVVP k dispozícii asistenti učiteľa, ktorí im priamo počas vyučovania pomôžu rozvíjať vedomosti a nadanie podporou ich individuálneho potenciálu a zároveň im budú nápomocní pri prekonávaní bariér v učení a sociálnom zaradení sa do tried s intaktnými žiakmi. Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch rokoch implementácie projektu dopĺňajú inkluzívny tím školský psychológ a špeciálny pedagóg, ktorých práca sa zameriava na individuálne, skupinové, či hromadné poradenstvo, psychoterapiu ako aj odbornú špeciálno - pedagogickú starostlivosť a pomoc predovšetkým žiakom s ťažkosťami v učení ako aj žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia. Napriek tomu, že realizácia projektových aktivít je vo finálnom, záverečnom roku, veríme, že sa nám podarí dosiahnuť trvalú udržateľnosť projektových výstupov vytvorením priestoru a podmienok pre vzdelávanie pre všetkých žiakov vrátane žiakov so ŠVVP bez rozdielov a inkluzívne vzdelávanie sa stane súčasťou vzdelávania na našej škole.

Prečítané 325 krát