Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 09 máj 2023 20:07

Erasmus+ Accreditation - Greek mobility - DAY #1

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Dnes začala oficiálne naša mobilita projektu Erasmus+ na Kréte. Cieľom tejto mobility, rovnako ako v predchádzajúcej mobilite v Španielsku, je nasadenie inovatívnych metód do vyučovania.

Naši slovenskí žiaci budú opäť učiteľmi a rovesníckou metódou prinesú svoje poznatky a skúsenosti z vyučovania biológie, informatiky a anglického jazyka gréckym žiakom. Otvorené vyučovacie hodiny budú zamerané najmä na použitie STEM koncepcie do vyučovania, s využitím CLIL učenia cudzieho jazyka a formatívneho hodnotenia.

Oddnes až do konca týždňa, odučia naši žiaci spolu 15 vyučovacích hodín v troch rôznych triedach so žiakmi hostiteľskej partnerskej školy na rôznej vzdelanostnej úrovni.

Ústrednou témou je pohyb živočíchov, dôvody pohybu a rôzne prispôsobenie a adaptácia tiel živočíchov pohybu. Prioritne budú do hodín nasadené robotické stavebnice Lego Mindstorms EV3 a Lego Spike, ale do Grécka sme priviezli z našej školy aj v biológii obľúbené súpravy Lego WeDo 2.0.

V úvodnej prvej sérii vyučovacích hodín počas pondelového vyučovania v partnerskej škole v obci Archanes sa žiaci rozdelili do šiestich tímov, v ktorých budú pracovať počas celého týždňa. Prostredníctvom pripraveného dotazníka sme zisťovali preferované vyučovacie metódy a formy vyučovania v krétskej hosťujúcej škole. Žiaci mali dostatok času aj na aktivity, ktoré poznajú pod pojmom "icebreaking", aby sa navzájom zoznámili, spoznali a nadviazali kamarátske vzťahy.

Kedže tímová práca vyžaduje tímového ducha, jednou z dnešných tém boli pravidlá práce v tíme, základná myšlienka formatívneho hodnotenia v porovnaní so sumatívnym hodnotením a samozrejme, vysvetlenie koncepcie STEM.

Pondelkové vyučovacie hodiny sme ukončili formatívnym hodnotením a zo získaných údajov sme zistili, že približne 32% gréckych žiakov, ktorí sa zúčastnili dnešných vyučovacích hodín, na konci hodiny vedeli vysvetliť základnú myšlienku STEM koncepcie bez akejkoľvek pomoci, 42% pochopili koncepciu STEM, ale pri jej vysvetlení potrebujú pomoc. Približne 87% žiakov ovláda pravidlá práce v tíme. Až 74% žiakov rozumie základným rozdielom medzi formatívnym a sumatívnym hodnotením. Zo stupnice od 1 do 5, kde 5 je najlepšie a 1 najhoršie 58% označilo číslo 5 a približne 38% číslo 4, ktorým vyjadrili stupeň, akým si užili dnešnú hodinu.

Zajtra budú otvorené STEM hodiny pokračovať a jednou z aktivít, ktorú sme zaradili, je rozvoj jazykovej kompetencie - čítanie s porozumením s prepojením na miesto mobility v Grécku a hlavnú tému robotickej výzvy. Bude veľmi zaujímavé a zábavné sledovať, ako naši malí slovenskí učitelia budú gréckych žiakov oboznamovať s ich gréckou mytológiou a hľadať súvislosť pripraveného textu o Daidalovi a Ikarovi so svetom zvierat a robotikou.

Prečítané 113 krát