Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 06 marec 2024 07:28

Informácie pre rodičov k zápisu do prvého ročníka 2024

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Riaditeľka Základnej školy Dargovských hrdinov 19, Humenné určuje nasledovné podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole:

Prihláška na štúdium na našej škole

Všeobecné usmernenia k prijímaniu detí

 • Do prvého ročníka ZŠ je v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijímané dieťa, ktoré spĺňa podmienky na začiatok povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.
 • Podmienkou prijatia je prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zákonným zástupcom dieťaťa spravidla počas zápisu. Termín zápisu určuje v zmysle platnej legislatívy zriaďovateľ školy.
 • Do 1. ročníka ZŠ na plnenie povinnej školskej dochádzky môže byť prijaté výnimočne aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, ak o to požiada jeho zákonný zástupca a k žiadosti predloží súhlasné vyjadrenie príslušného centra poradenstva a prevencie (ďalej len „CPP“) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť zákonný zástupca predkladá riaditeľke materskej školy žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Zákonný zástupca ku svojej žiadosti prikladá príslušné odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného CPP. Na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, môže rozhodnúť riaditeľ ZŠ o neprijatí na základné vzdelávanie. Aj v tomto prípade je potrebné dostaviť sa na zápis.
 • O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy najneskôr do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.
 • Celé usmernenie k zápisu do základnej školy v plnom znení na stránkach Ministerstva školstva TU:

  USMERNENIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA A ÚVODNÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRIJÍMANIU DETÍ NA VZDELÁVANIE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

Pozn.: pri väčšom počte záujemcov o prijatie ako sú kapacitné možnosti bude zohľadnené miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, súrodenec vo vyššom ročníku a kapacitné možnosti školy.

Ako dieťa zapísať na našu školu:

Pri rozhodovaní o podstatných záležitostiach maloletého dieťaťa sú obaja rodičia zákonnými zástupcami v rovnakom rozsahu.children transparent2

Platí to aj v prípade rozvedených rodičov, u ktorých bolo dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov a druhému rodičovi bol určený styk s dieťaťom.

Zákonný zástupca dieťaťa môže dieťa zapísať do našej školy v čase od 1. do 30. apríla
 1. elektronickou formou odoslaním elektronickej prihlášky sprístupnenej na webovej stránke školy TU.
 2. osobne v škole

Zákonní zástupcovia môžu vyplniť elektronickú prihlášku doma alebo priamo v škole najneskôr do 30. apríla.

 • Na zápis alebo overenie údajov v prihláške je potrebné si priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu.
 • V prípade, že sa niektorý zo zákonných zástupcov nemôže zúčastniť na zápise, druhý zákonný zástupca zúčastňujúci sa na zápise vyplní čestné vyhlásenie zákonného zástupcu.
 • Ak dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v CPP, zákonný zástupca je povinný informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti a iných závažných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 • V prípade súdom zverenej starostlivosti o dieťa jednému z rodičov a pozbavenia rodičovských práv druhému rodičovi, žiadame o dodanie kópie relevantného dokladu.
 • V prípade, že rodič zvažuje pokračovanie predprimárneho vzdelávania, prekonzultuje to na zápise s vedením školy.

Naša škola ponúka:

 • triedy so všeobecným intelektovým nadanímsmerovnik
 • anglický jazyk od 1. ročníka metódou CLIL
 • inovatívne, digitálne a zážitkové vzdelávanie
 • pestrosť záujmových útvarov
 • veľký športový areál
 • letná škola, škola v prírode
 • korčuliarsky, lyžiarsky a plavecký výcvik
 • zdravé stravovanie v rámci projektu Zdravá škola
 • záujmová a tvorivá činnosť v ŠKD a CVČ
 • profesionálny pedagogický a podporný tím
 • oddychové a relaxačné zóny, miničitáreň
 • outdoorové učebne
 • spolupráca s materskými školami - otvorené hodiny a spoločné akcie pre predškolákov (Poďte s nami do rozprávky draka Dargováka - klik sem), (Poďte s nami do krajiny záhad, kúziel a snov... - klik sem)
 • pravidelné zapájanie žiakov do súťaží a olympiád, v ktorých dosahujú každoročne veľmi dobré výsledky
 • každoročnú prípravu žiakov na T5 a T9, v ktorých naši žiaci dosahujú nadpriemernú úspešnosť
 • spoluprácu so spoločnosťou Apple a používanie tabletov a ďalšej digitálnej techniky vo vyučovaní
 • využívanie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania (robotické súpravy, funtronic - interaktívna podlaha)
 • vyučovanie programovania v nových informatických učebniach
 • digitálny laboratórny systém na vyučovanie biológie a chémie
 • práca žiakov v školskom parlamente
 • zapojenie školy do projektov: Zdravá škola, Erasmus+, Etwinning – medzinárodná spolupráca, Enviroprojekt, Detský čin roka, Nadácia Orange a iné
 • sada zošitov zdarma
 • Edupage - komunikačná platforma, dochádzkový systém žiakov s notifikáciami o príchode a odchode žiakov pre rodičov

Čo by mal budúci prváčik vedieť:

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"

 
"Chystajte ma do školy":

 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymanovať členov rodiny, poznať ich prácu;
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;
 • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prás dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi;
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
 • poznať znaky ročných období;
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vokajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
 • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

Dôvody na odklad školskej dochádzky:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať, vyzliekať, nevie jesť príborom
 • nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé
 • dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici
Prečítané 880 krát