Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 07 október 2023 08:10

Digitálne na hodinách angličtiny

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dňa 26. septembra sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Cieľom Európskeho dňa jazykov  podľa https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/sk-SK/Default.aspx je nielen upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov a diverzifikáciu škály študovaných jazykov, ale aj podpora bohatej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy a celoživotného vzdelávania v školách i mimo škôl.

Aj naša škola sa už niekoľko rokov oficiálne zapája do tejto iniciatívy a v tomto školskom roku sme oficiálne zaregistrovali podujatie s názvom Digitálne na hodinách angličtiny (https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/27922/Country/SK/language/sk-SK/Default.aspx). Cieľom podujatia bolo poukázať na možnosti využitia aplikácií a webových stránok pre štúdium anglického jazyka nielen v škole, ale aj doma.

V prvom dni si žiaci zúčastnených tried otestovali svoje všeobecné vedomosti z oblasti rôznorodosti jazykov v jazykovej aplikácii „Jazykové výzvy tajného agenta 2023“, ktorá je voľne dostupná na https://play.google.com/store/apps/details?id=at.ecml.edl.challenges&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1 alebo https://apps.apple.com/us/app/id1527271604 je plná výziev, identifikácií krajín, kvízov týkajúcich sa každodenných komunikačných situácií. Táto aplikácia je dostupná vo viacerých jazykoch, a tak je vhodná nielen na hodiny anglického jazyka, ale napríklad aj triednické hodiny.

S touto aplikáciou pracovali žiaci individuálne a mnohým z nich sa podarilo vypracovať z obyčajného agenta vo výcviku na hlavného tajného agenta.

Do výzvy sa zapojili triedy 8.B, 7.B a 6.A.

pict 1 jazyk vyzva pict 2 jazyk vyzva pict 3 jazyk vyzva

Druhý deň bol venovaný aplikácii Socrative. Aplikácia je voľne stiahnuteľná a je dostupná na

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student  https://apps.apple.com/sk/app/socrative-student/id477618130?l=sk (žiacka verzia) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher&hl=sk&gl=US https://apps.apple.com/sk/app/socrative-teacher/id477620120?l=sk (učiteľská verzia)

 Žiaci 5.A a 6.A pracovali v zmiešaných skupinách a hlavnou materiálnou pomôckou pre všetkých žiakov boli iPady 1:1. V úvode vyučovacej hodiny žiaci 6.A triedy s využitím vrstovníckej  metódy naučili svojich mladších spolužiakov nevyhnutným základom práce s iPadmi a to najmä prácu s textom podľa pokynov vyučujúceho, úprava fotografie, či zdieľanie medzi iPadmi. Cieľom vyučovacej hodiny bola podpora čítania s porozumením. Po prečítaní krátkeho textu v anglickom jazyku žiaci súťažili v dvoch tímoch v dvoch vopred pripravených úlohách. V prvej úlohe bolo úlohou žiakov na základe textu označiť správnosť ôsmych tvrdení (T/F). Uvedená úloha je dostupná na:

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/73363788

V druhej úlohe žiaci odpovedali na zadané otázky týkajúce sa prečítaného textu a k dispozícii mali možnosť výberu z troch odpovedí (multiple choice test). Úloha je dostupná na:

https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/73363862

V závere druhej hodiny angličtiny digitálne sme využili formatívne hodnotenie žiakov, ktoré uvedená aplikácia ponúka vo forme tzv. „exit ticket“ , čiže výstupného lístka.  Prostredníctvom výstupného lístka sme sa žiakov opýtali, ako dobre pochopili dnešný zdieľaný materiál (čítanie s porozumením)a  čo sa dnes naučili. Tieto dve otázky generuje priamo aplikácia Socrative. Tretiu otázku výstupového lístku zadáva priamo vyučujúci a úlohou žiakov bolo napísať aspoň jedno anglické slovo, ktoré bolo počas vyučovacej hodiny použité.

Uvedená aplikácia je tzv. „prázdnou aplikáciou“ a je využiteľná na všetkých vyučovacích predmetoch ako aj na prípravu testov pre žiakov.

pict 1 Socrative pict 2 Socrative pict 3 Socrative

Počas tretieho dňa sme žiakom predstavili vzdelávaciu a informačnú platformu Viki, ktorá je centrálnym úložiskom edukačného obsahu Ministerstva školstva CUDEO (viac informácií je dostupných na https://www.minedu.sk/vzdelavacia-a-informacna-platforma-viki/).

Učiteľom je po prihlásení svojim RIAM kontom prístupných mnoho vzdelávacích materiálov, videí, kvízov a iných podporných vyučovacích materiálov z rôznych vyučovacích predmetov. Podľa informácií zverejnených na vyššie uvedenom linku je tento portál obohatený o funkcionalitu pre prípravu na vyučovanie v podobe vytvárania vlastných knižníc a kolekcií, vyhľadávanie a triedenie podľa obsahu, témy, kategórie a podobne.

Žiaci 6.A triedy využili uvedený portál pre opakovanie prítomného jednoduchého času a frekvenčných prísloviek so zameraním hodiny na rozprávanie a počúvanie s porozumením.

pict 1 Viki pict 2 Viki pict 3 Viki

Veríme, že aj prostredníctvom realizácie tejto iniciatívy organizovanej v rámci osláv Európskeho dňa jazykov na našej škole podporíme u žiakov využívanie  digitálnych technológií nielen na komunikáciu a hru ale aj zmysluplnejšie na vlastné vzdelávanie a sebarozvoj.

Prečítané 229 krát