Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 07 október 2023 07:48

Školský podporný tím v školskom roku 2023/2024 - NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (POP3)

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V auguste 2023 sme ukončili realizáciu projektových aktivít zastrešených národným projektom POP2 (Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II), počas ktorej na našej škole pôsobil inkluzívny tím v zložení školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa. Cieľom aktivít inkluzívneho tímu bola implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva so zameraním na postupné znižovanie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a podporu rovnocenného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

V tomto roku činnosť školského podporného tímu pokračuje. Vďaka zapojeniu sa do  národného projektu pôsobia od septembra 2023 na našej škole školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, päť pedagogických asistentov a školský digitálny koordinátor.

Činnosť pedagogických asistentov vyplývajúca z pracovnej náplne je zameraná na žiakov so ŠVVP vo výchovno – vzdelávacom procese. Pedagogickí asistenti budú týmto žiakom poskytovať priamu asistenciu počas vyučovania, ktorá by im mala napomôcť pri adaptácii v bežnej triede, prekonaniu počiatočných bariér a prekážok a uľahčiť proces vzdelávania. Veríme, že našim ŠVVP žiakom pod vedením pedagogických asistentiek vytvoríme priestor pre ich individuálne tempo, rozvoj sociálnych kompetencií a tak napomôžeme k celkovej úspešnosti žiakov vo vzdelávaní a ich ďalšom štúdiu na strednej školy, resp. uplatnení na trhu práce.

Úlohou školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga je odborná činnosť v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo, psychoterapia, prevencia a intervencia k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v základnej škole. Rovnako budú poskytovať psychologickú starostlivosť žiakom, ktorí majú ťažkosti v učení a správaní, zdravotné znevýhodneným žiakom ako aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Novou pozíciou na našej škole je pozícia školského digitálneho koordinátora. Úlohou ŠDK je koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií a pôsobiť  v troch základných oblastiach digitálnej transformácie školy:

1 - vízia školy,
2 - škola ako komunita aktérov,
3 - škola ako vzdelávacie prostredie.

V zmysle novely zákona č. 138/2019 Z.z. ŠDK zabezpečuje:

  • poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania
  • spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní
  • vzdelávania zamestnancov v oblasti využívania digitálneho obsahu
  • aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí
  • pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti
  • poradenstvo v rámci digitálnych technológií
  • administráciu online testovaní
  • dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov

Jeho činnosť vychádza z akčného plánu digitálnej transformácie, ktorá je súčasťou interných dokumentov školy.

Veríme, že činnosť školského podporného tímu prispeje k vytvoreniu priestoru a podmienok pre vzdelávanie všetkým žiakom bez rozdielu a podporí rozvoj individuálneho potenciálu každého žiaka.

Prečítané 290 krát