Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 11 február 2021 15:52

Informácie pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka k otvoreniu školy od 15/02/2021

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na základe rozhodnutia primátora mesta Humenné o obnovení školského vyučovania v pondelok, 15. februára 2021, Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom otvorí prvý stupeň základnej školy. Škola bude otvorená od 07:15 hod. do 16:30 hod.

Pred nástupom žiaka do školy:

 • Základnou podmienkou návratu dieťaťa do školy je negatívny test na COVID-19 jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti. Test na  COVID-19 nebude môcť byť starší ako sedem dní. Testovanie mladších žiakov nebude povinné. Test platí z akéhokoľvek odberného miesta v meste či v obci. Platnosť testov zákonných zástupcov je sedem kalendárnych dní. 
 • Výnimky z testovania má zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti, ktorý prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia zákonných zástupcov žijúcich v spoločnej domácnosti neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
 • Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa v deň nástupu do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy.
 • Ak si tlačivo nemáte možnosť vytlačiť, tlačivá budú k dispozícii na vstupe do budovy školy dňa 15. 2. 2021.
 • Skontrolujte, či je Vaše dieťa zdravé a nemá príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré môžu zodpovedať známym príznakom COVID-19 – zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu alebo iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest.
 • Skontrolujte pripravenú školskú tašku a učebné pomôcky v nej. Nezabudnite na prezuvky, náhradné rúško, hygienické vreckovky.
 • Otvorený bude aj školský klub detí a školská jedáleň. Je potrebné žiakov, ktorí nenastúpia do školy, vyhlásiť z obedov u vedúcej ŠJ.
 • Na webovej stránke školy je zverejnený aj zoznam antigénových testovacích miest na území mesta Humenné s otváracou dobou a tiež aktuálne čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Nástup do školy:

 • Žiak prichádza do školy medzi 7:15 hod. – 8:00 hod.
 • Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.
 • Žiak nosí počas celého dňa v škole rúško alebo respirátor. Má so sebou vždy aj náhradné rúško, prípadne respirátor pre prípad potreby.
 • Žiaci budú každodenne prechádzať ranným filtrom a dezinfekciou rúk.
 • Riaditeľka školy pri vstupe kontroluje príslušné prehlásenie zákonných zástupcov, ktoré žiak následne odovzdá triednemu učiteľovi.

Výchovno-vzdelávací proces:

 • Žiaci prvého stupňa, ktorí nenastúpia do školy, nebudú vzdelávaní online v domácom prostredí. Úlohy žiakom budú zasielané prostredníctvom Google Classroom.
 • V ŠKD vzhľadom na dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení sa oddelenia nebudú premiešavať a skupiny žiakov sa v priebehu týždňa nebudú meniť. 
 • Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín.
 • Počas prestávok sa žiaci nebudú stretávať na chodbách.
 • Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať podľa rozpisov pre jednotlivé triedy
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 bude žiak izolovaný a bude privolaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol. 
 • Ak bude chýbať žiak 3 a viac dní, musí priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Školská dochádzka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 • škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
 • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa cez Google Clasroom. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky,
 • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Uvádzame, v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR:

 Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

 • im bola nariadená karanténa/izolácia,
 • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
 • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Vážení rodičia, milí žiaci!

Vedenie školy Vás chce požiadať o maximálnu zodpovednosť a súčinnosť pri účasti Vašej dcéry/syna na vyučovacom procese, prihliadajúc na zdravotný stav členov Vašej rodiny. Ďakujeme.

Mgr. Adriana Bodová - riaditeľka školy

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - rodičia

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa - rodičia žiakov našej školy

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - zamestnanci školy

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa - zamestnanci školy

Prečítané 1163 krát