Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 30 máj 2017 04:43

Žiacka konferencia na tému Recykluj a zachráň planétu

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Viete, že.... V Európe sa ročne vyprodukuje asi 6 miliónov ton elektroodpadu. Objem elektronického odpadu rastie tempom 3 až 5 % ročne, teda skoro trikrát rýchlejšie ako celkový objem odpadu.

Naši žiaci šiesteho ročníka si to uvedomujú a preto si v stredu 24. mája 2017 pripravili akciu, na ktorej upozornili na negatívne dopady súčasného životného štýlu na prírodu a dôležitosť jej ochrany. Na škole máme v rámci Dňa Zeme pripravené zberné nádoby na separovaný zber plastov, papiera, skla, použitých batérií a pribudla aj nádoba na nepotrebný elektroodpad. Žiaci v rámci projektu Recyklohry donášajú nepotrebné malé elektrospotrebiče, ktoré by ináč skončili v komunálnom odpade. Práve na to chceli upozorniť šiestaci, keď si do školskej zborovne pozvali zástupcov jednotlivých tried všetkých ročníkov, ktorí budú o dôležitosti separovania odpadov rozprávať na triednických hodinách ostatným spolužiakom. Počas školského roka pod vedením učiteľov informatiky na hodinách spracovali prezentácie na rôzne témy súvisiace s odpadmi. Pre mladších spolužiakov si pripravili témy ako škodí prírode elektroodpad, čo patrí a nepatrí do kovového odpadu, ako využiť biologický odpad na kompostovanie, o klimatických zmenách, ktoré ohrozujú naši planétu, o využívaní slnečnej energie, spracovaní separovaného skla a o separácii v našom meste. Žiaci si pripravili aj obrázky o farebnom rozlíšení kontajnerov a aj sladkú odmenu pre účastníkov. V druhej časti si starší spolužiaci vypočuli o škodlivosti smogu, o kategóriách nebezpečného odpadu, o liekoch a ich správnej recyklácií, o extrémnych zmenách v klíme, o správaní sa ľudí vo „veku hlupákov“, o správnom triedení do zberných nádob a aj o chudobe, ktorá sa dotýka nás všetkých. V súťaži si overili svoje vedomosti o dĺžke času, kým sa rôzny odpad zahodený v prírode rozloží.

Celá konferencia bola v réžií žiakov 6.A, ktorí ukázali, že vedia spolupracovať, zvládnuť náročné témy, ovládať techniku a tak upozorniť na dôležitosť recyklácie a ohrozenia budúcich generácií znečisťovaním prostredia odpadmi a toxickými látkami.

Prečítané 1000 krát