Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

pondelok, 29 jún 2020 06:43

Extra hodiny biológie v mesiaci jún

Jún, posledný mesiac tohto netradičného školského roka a zároveň prvého projektového roka projektu "Digitálny laboratórny systém ako nástroj zvyšovania prírodovednej gramotnosti" opäť patril extra hodinám.

Tretí rok projektu IT akadémia, v rámci ktorého pôsobíme ako partnerská škola, končí. Aj v tomto školskom roku sme overili a zaviedli do bežnej praxe našich "prírodovedných" hodín biológie, chémie, matematiky, informatiky či geografie nové metódy vyučovania, ktorých cieľom bola nielen premena našej školy na modernú školu súčasnej doby, ale predovšetkým zmena postoja žiakov k vzdelávaciemu obsahu a ich aktivizácia počas celého procesu vyučovania.

streda, 03 jún 2020 05:28

Extra hodiny biológie v mesiaci máj

Opäť prerušené vyučovanie až do odvolania a preto opäť virtuálne extra hodiny biológie. Vďaka videokonferenciám v prostredí Webex sme v máji uskutočnili 4 extra hodiny v 6. ročníku a 4 extra hodiny v 8. ročníku.

Aprílové "homeschool" extra hodiny prebiehali opäť v domácom prostredí s využitím online aplikácie vzdelávacieho prostredia G-Suite for Education Google Classroom a profesionálneho korporátneho softvérového riešenia na videokonferencie - Webexu, nakoľko bolo prerušené vyučovanie od 30. marca 2020 do odvolania.

piatok, 29 máj 2020 12:38

Extra hodiny biológie v mesiaci marec

V mesiaci marec sme stihli v našej vynovenej odbornej učebni zrealizovať len dve extra hodiny biológie. Extra hodina v 6. ročníku bola zameraná na prácu s digitálnym mikroskopom, ktorý sme použili pre zisťovanie mikrosveta senného nálevu a pozorovanie črievičky veľkej.

V prvej extra februárovej hodine si žiaci 8.A triedy vyskúšali svoju silu v rukách pomocou dynamometra. Cieľom hodiny bolo zistiť, čo zabezpečuje svalová sústava a aký význam má meranie svalovej sily pre naše zdravie. Meranie svalovej sily je dôležité z hľadiska posúdenia funkčného stavu svalového tkaniva a následného zhodnotenia zdravotného stavu človeka.

Cieľom krátkodobého výmenného pobytu žiakov na Slovensku bolo získať prvé spoločné projektové výstupy, získať nové vedomosti, osvojiť si učivo z viacerých predmetov, ale hlavne zlepšiť žiakom jazykové kompetencie, poskytnúť možnosť vzdelávať sa v medzinárodnom prostredí a nadviazať nové kamarátstva.
utorok, 18 február 2020 10:23

Mobilita Slovensko - Deň 5

Záverečný deň začal výmenou pedagogických skúseností. Naši kolegovia, učitelia gréckej partnerskej školy sa zúčastnili dvoch bežných hodín informatiky na našej škole. Naši žiaci predviedli, že bez problémov zvládajú robotiku a programovanie aj vtedy, keď je celá hodina odučená metódou CLIL v anglickom jazyku.

utorok, 18 február 2020 09:57

Mobilita Slovensko - Deň 4

Dnešným dňom sa nám (našim žiakom predovšetkým) podarilo ukončiť všetky projektové výstupy prvej mobility. A tak k záveru týždňa mobility, počas ktorého sme hosťovali našich partnerov z Grécka, Portugalska a Talianska môžeme konštatovať, že projektoví žiaci nielen zo Slovenska, ale aj z partnerských škôl odviedli úžasnú prácu a nielen to.

pondelok, 30 december 2019 00:00

Mesačný spravodaj projektových aktivít

Európsky projekt štyroch krajín, ktoré implementujú dohovor o detských právach do svojich školských vzdelávacích programov má za sebou úvodné mesiace nového školského roka.
Strana 7 z 24