Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 31 máj 2023 00:06

Erasmus+ Accreditation - Portugal mobility - DAY #1

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

29. mája začala posledná skupinová mobilita žiakov nášho akreditovaného projektu programu Erasmus+. Po úvodnom oficiálnom uvítacom ceremoniáli si portugalskí žiaci rozdelili našich žiakov do skupín a sprevádzali ich priestormi ich školy.

Ukázali im nielen učebne, kde prebieha klasická výučba, ale aj možnosti relaxu a oddychu počas prestávok. Nám, učiteľom, sa dostalo pocty vidieť novostavbu úplne nového komplexu školských pavilónov, kam sa škola presťahuje od septembra budúceho školského roka. Budúce priestory novučičkej školy sú vybavené nielen špičkovými laboratóriami, klimatizovanými triedami, ale aj amfiteátrom, či divadelnou kinosálou. Naši portugalskí pedagogickí kolegovia sa na slávnostné "strihanie pásky" už veľmi tešia a my si prajeme, aby spolupráca so skvelými portugalskými pedagógmi pokračovala aj v ďalších rokoch, aby aj naši žiaci mali tú česť sa učiť v jednej z najmodernejších škôl v Portugalsku.

Prvé vyučovacie hodiny v hosťujúcej portugalskej škole mali rovnaký scenár ako úvodné hodiny predchádzajúcich mobilít v Španielsku, či Grécku. Naši žiaci prevzali štafetu učiteľov a rozdelili sa do šiestich skupín k svojim portugalským žiakom.

Po úvodnej ice-breaking aktivite, ktorej hlavnou úlohou bolo vzájomné poznanie členov jednotlivých tímov a nastavenie sa do používania anglického jazyka ako hlavného komunikačného nástroja všetkých projektových aktivít, sa hodiny rozbehli naplno. Cieľom dnešných hodín bolo vysvetliť žiakom podstatu a význam STEM koncepcie a formatívneho hodnotenia a naučiť sa, ako pracovať v tíme. V závere hodiny predstavili naši žiaci portugalským spolužiakom hlavnú materiálnu pomôcku, robotickú stavebnicu Lego WeDo 2.0.

Rozvrh hodín naši žiaci končili popoludní obedom v školskej jedálni spoločne so svojimi novými portugalskými spolužiakmi. Veríme, že si celý týždeň v portugalskej škole užijú a späť na Slovensko si prinesú nielen nové vedomosti, ale hlavne nové priateľstvá, zážitky a skúsenosti, ktoré využijú vo svojom ďalšom živote, či budúcom profesionálnom uplatnení.

Formatívne hodnotenie 1. dňa mobility:

Aj v Portugalsku budeme pokrok portugalských žiakov sledovať prostredníctvom formatívneho hodnotenia na konci každej vyučovacej hodiny. Zameriame sa nielen na získané poznatky, ale aj na rozvoj ich sociálnych kompetencií a prácu v tímoch.

Formatívnym hodnotením dnešného dňa sme zistili, že približne 70% žiakov rozumie základnému princípu STEM koncepcie. Až 80% žiakov si osvojilo pravidlá práce v tíme, rovnako ako aj hlavnú myšlienku formatívneho hodnotenia a rozdiel medzi týmto hodnotením a klasickým, bežne využívaným hodnotením v školách formou testov a skúšania.

Veríme, že si naši portugalskí spolužiaci dnešnú hodinu užili tak, ako to uviedli v poslednej odpovedi nášho formatívneho dotazníka. Na stupnici od 1 - 5 až 85% žiakov označili hodnotu 4 a 5.

Zajtra budú otvorené STEM hodiny pokračovať a jednou z aktivít, ktorú sme zaradili, je čítanie s porozumením. Hlavnou témou budú rastliny a opeľovači a získané informácie žiaci neskôr využijú pri riešení robotickej misie.

Prečítané 119 krát