Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 15 máj 2022 06:27

Obohatenie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V triedach pre intelektovo nadaných žiakov sa žiaci stretávajú a pracujú aj na vyučovacích hodinách predmetu "OBOHATENIE".

 

Už samotný názov vyučovacieho predmetu Obohatenie napovedá o vzdelávacom obsahu. Ide o predmet, na ktorom sa žiaci obohacujú o rôzne vzdelávacie témy, s ktorými sa bežne na I. stupni nestretávajú alebo iba informatívne. V 3. ročníku bola hlavnou témou Obohatenia žiakov 4.A  - Vznik Zeme. Od prapočiatku vzniku Zeme cez prehistorické živočíchy, dinosaury až po dejiny pračloveka sa žiaci oboznamovali s týmito témami. Získavali vedomosti z tejto oblasti, no predovšetkým pracovali s informáciami samostatne. Prácu s informáciami, vyhľadávanie v encyklopédiách, odborných knihách, sledovanie dokumentárnych filmov, videí zúročili pri tvorbe vlastných projektov na dané témy. Učili sa vzájomnej spolupráci, rozdeleniu úloh v skupine, diskusii, konfrontácii názorov. Výsledkom práce žiakov nebol len samotný projekt, ale aj jeho prezentácia pred spolužiakmi. Zručnosť prezentovať nie je pre každého žiaka ľahká záležitosť. Postupne však naberajú na istote, zlepšujú svoj rečnícky prejav, obohacujú si slovnú zásobu, vedia argumentovať a obhájiť si svoj názor. Zároveň sa vzájomne dokážu ohodnotiť, poukázať na klady i nedostatky, na to, čo sa nabudúce môže ešte zlepšiť. Vo 4. ročníku sa zaoberáme na hodinách témou - Geografia sveta. Postupne preberáme všetky svetadiely a kontinenty, pracujeme s rôznymi mapami, atlasmi, učíme sa vyhľadávať zdroje a pracovať s nimi. Táto geografická téma je veľmi zaujímavá a poskytuje množstvo možností práce na vyučovacej hodine. Žiaci si už samostatne dohodli v  rámci konkrétnych svetadielov, ktorú tému spracujú. Tak vznikajú zaujímavé projekty a pri ich prezentáciách sa dozvieme veľa užitočného, aj neobvyklého. Stihli sme už spoznať Ameriku, Afriku, Áziu, Európu aj Austráliu. Okrem projektov na hodinách Obohatenia sa tieto témy prelínajú aj inými vyučovacími hodinami, ktoré ponúkajú  príležitosť tvoriť aj praktické výrobky súvisiace s danými svetadielmi.Koncom školského roka žiaci 4. A budú mať možnosť nadobudnuté zručnosti prezentovať aj pred rodičmi na obhajobe záverečných ročníkových prác. Držíme im palce!

Prečítané 885 krát