Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 27 september 2022 20:18

Činnosť inkluzívneho tímu na našej škole v novom školskom roku pokračuje... Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V auguste 2022 sme ukončili implementáciu dopytovo - orientovaného projektu Znevýhodnení nie sú v nevýhode riešeného v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 - V základnej škole úspešnejší II.

Našim cieľom bolo prostredníctvom tohto projektu naplno podporovať inkluzívne vzdelávanie na našej škole a to v zmysle definície UNESCO, aby vzdelávanie na škole bolo vzdelávanie, ktoré je založené na tom, že všetci žiaci majú právo na rovnakú kvalitu vzdelania, ktoré napĺňa ich základné vzdelávacie potreby a je pre nich obohacujúce. Vytvorením a činnosťou inkluzívneho tímu a asistentov učiteľov sme sa v prvom rade snažili o vytvorenie podmienok na vzdelávanie, ktoré umožnia a pomôžu žiakov so ŠVVP bezproblémové zaradenie sa do bežných tried medzi intaktných žiakov a napomôžu im prekonať bariéry v učení sa a zároveň podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu.

Vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (NP POP II, kód projektu: 312011AQI4, kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03), ktorého realizátorom je Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) bude činnosť inkluzívneho tímu v zložení školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a pedagogický asistenti učiteľa pokračovať na našej škole aj v tomto školskom roku. Projekt je realizovaný vďaka podopre z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom uvedeného projektu je implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva (https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2) prostredníctvom zníženia miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu rovnako ako podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu.

Vytvorenie uvedených pracovných pozícií na našej škole umožní edukačnú podporu žiakom so ŠVVP, žiakom s ťažkosťami v učení a správaní, či žiakom zo SZP, rovnako ako aj vykonávanie preventívnych aktivít s dôrazom na elimináciu školskej neúspešnosti žiakov základnej školy.

Prečítané 131 krát