Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 25 máj 2022 09:24

Svetový deň učenia vonku

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dnešným dňom, počas ktorého sme realizovali aktivity v rámci oficiálneho zapojenia našej školy do globálneho hnutia Medzinárodný deň učenia vonku (https://outdoorclassroomday.com) sme zavŕšili školské aktivity outdoorového vyučovania nielen vo vonkajších priestoroch školy, v outdoor učebni v školskom átriu, ale aj v jej blízkom okolí.

Outdoorové zážitkové vyučovanie, ktoré využíva prírodu a prírodné prostredie ako učebňu, ponúka viacero výhod v porovnaní s vyučovaním v klasických triedach. Okrem pobytu vonku na čerstvom vzduchu poskytuje inšpiráciu, uvoľnenú atmosféru, bližšie prepojenie žiaka a učiteľa s prírodou a zároveň umožňuje plné využitie netradičných inovatívnych metód vyučovania, bádateľský prístup, ale aj možnosti implementácie formatívneho hodnotenia pokroku žiakov.

Úvodnou hodinou v outodoorovej učebni nášho školského átria bola hodina biológie, počas ktorej sme so žiakmi 9.A triedy preberali históriu Zeme a vek hornín, či skamenelín. Preniesli sme sa o niekoľko miliárd rokov do histórie Zeme, keď naším obývaným územím bol prakontinent obmývaný praoceánom. Žiacku predstavivosť sme podporili brainstormingom, či vytvorením prakontinentu pomocou edukačných pomôcok.

Druhá outdoorová hodina anglického jazyka v 6.B odštartovala blokové vyučovanie zamerané na vodný ekosystém. Vytváranie pojmových máp a práca s lexikou zabrala našim šiestakom celú vyučovaciu hodinu a vyučovací blok sme ukončili hodinou biológie v blízkosti rieky Laborec, ktorá tečie hneď za areálom našej školy. Ako merať rýchlosť vodného toku, aký má význam poznanie rýchlosti vodného toku pre život vo vode a odber vzoriek vody na mikrobiologický rozbor, boli dominujúce problémové otázky a úlohy, ktoré otvorili prvú z naplánovaných piatich outdoorových hodín zameraných na vodný ekosystém.

Outdoorové vyučovanie sme ukončili hodinou anglického jazyka v 5.B triede. Školské átrium sme využili nielen na prácu s lexikou a upevnenie preberaných gramatických väzieb, ale aj na rozšírenie praktických a digitálnych zručností žiakov, sociálnych kompetencií pri práci v skupine a ekologickom význame pestovania lokálnych plodín, akými je napríklad cibuľa kuchynská. Hlavnou materiálnou pomôckou bola digitálna učebnica, ktorá je výstupom realizácie projektu programu Erasmus+ Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách (http://zshu.sk/index.php/projekty/erasmus-garden-project/item/1617-digitalna-ucebnica-erasmus-projektu), ktorá nám poslúžila nielen ako zdroj informácií o plodinách, ktoré pestujeme v tomto školskom roku v našich vyvýšených záhonoch. Použili sme ju aj ako elektronickú čítačku, či podporný materiál pre rozšírenie slovnej zásoby a opis obrázku a zároveň ako motiváciu pre vytvorenie digitálnych materiálov v prostredí Adobe Spark Post, na ktorých budú žiaci pracovať počas ďalších hodín.

Priebeh našich hodín a prácu žiakov počas nich si môžete pozrieť v priloženom video materiáli.

Prečítané 273 krát