Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 04 marec 2021 15:23

Rozhodnutie zriaďovateľa o fungovaní škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné od 8.3.2021

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Prinášame Vám najnovšiu informáciu od zriaďovateľa škôl v územnej pôsobnosti mesta Humenné, platnú od pondelka, 8. marca 2021.

 

Humenné 04. marca 2021
Číslo: 3681/2021/OŠKMaŠ

Rozhodnutie

Na základe Stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom č. 21/001315 zo dňa 04.03.2021 a vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, IV. stupeň varovania, mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 08. marca 2021:

1. prerušuje školské vyučovanie v
a) základných školách na prvom stupni, pre žiakov 1. stupňa bude zabezpečené dištančné vzdelávanie

b) materských školách, okrem:
MŠ Osloboditeľov /spádové školy: MŠ Družstevná, MŠ Mierová, MŠ
Kudlovská, MŠ Lesná, MŠ Tyršova/
MŠ Třebíčska /spádové školy: MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Štefánikova/
MŠ Partizánska
deti zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

2. prerušuje individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy, pre žiakov bude zabezpečené dištančné vzdelávanie

3. prerušuje prevádzku
a) školských klubov detí,
b) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode písm. a), b) okrem zariadení školského stravovania pri MŠ Osloboditeľov,
MŠ Třebíčska, MŠ Partizánska

Zrušuje sa rozhodnutie č. 3402/2021/OŠKMaŠ z 27. februára 2021 a rozhodnutie č. 2026/2021/OŠKMaŠ z 10. februára 2021.

Odôvodnenie:
Podľa kritérií COVID automatu dňom 08.03.2021 prechádza okres Humenné do IV. stupňa varovania. Vzhľadom na túto skutočnosť Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom neodporúča prezenčnú formu výučby v školách a školských zariadeniach v meste Humenné.

PhDr. Ing. Miloš Meričko, v. r.
primátor mesta

Prečítané 1121 krát