Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 16 január 2023 12:33

Podávanie prihlášok na SŠ v školskom roku 2022/2023

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V minulom školskom roku nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole.

Zákonný zástupca podáva iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2023

 Riaditelia stredných škôl mali podľa zákona zverejniť podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 30. novembra 2022

V našej základnej škole sa budú podávať prihlášky v listinnej podobe.

Výchovná poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami pripraví prihlášku na predpísanom tlačive /od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov/. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej školy písomné vyhlásenie. 

Termíny administrácie  prihlášok budú dohodnuté prostredníctvom triednych učiteľov v marci.

Všetky informácie nájdete na stránke MŠ SR https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

Prečítané 568 krát