Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 18 august 2021 08:13

Školský semafor v školskom roku 2021/2022

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Nástup do školy. Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Možnosť testovať sa PCR kloktacími testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

Domáce samotestovanie

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak základnej školy, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Možnosť antigénového samotestovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19.

V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag testom žiaka počas školského roka:
1. Žiak zostáva doma - nemôže ísť do školy.
2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú založené na princípe ROR - rúško, odstup, ruky.

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov, deti v materskej škole a v registrovaných nesieťových zariadeniach, žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so sluchovým postihnutím, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím a ich pedagógovia.

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít.

Ruky je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti a Potvrdenie o chorobe

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka (na stiahnutie tu).

V zelených okresoch rodič "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" predkladá dobrovoľne na základe odporúčania ministerstva v záujme ochrany zdravia na škole, v ostatných okresoch mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby.

V prípade, že rodič nepredloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti", sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.

Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
1. odoslať ho škole elektronicky prostredníctvom e-Školy,
2. poslať scan "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom,
3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

Rodič môže svojím rozhodnuztím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neopsravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Povinnosti rodiča:

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

b) Rodič zabepečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška (náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z. z.).

d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" (Príloha č. 1). V zelených okresoch na základe odporúčania ministerstva, v ostatných okresoch na základe povinnosti vyplývajúcej z COVID Automatu. Rodič, ktorý nepredložil "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka v čase, keď sa škola nachádzala v zelenom okrese, je povinný ho predložiť pri prepnutí okresu do oranžovej farby. V prípade, že rodič nepredloží "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov. Ak neprišiel žiak v sprievode rodiča, je potrebné žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča.
Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:
1. odoslať ho škole elektronicky prostredníctvom e-Školy,
2. poslať scan "Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti" e-mailom,
3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

e) Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemiologických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými tredami, atď.). Povinnosťou rodiča je aj bezodkladné nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

g) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

Spracované podľa www.minedu.sk

Celý znenie dokumentu "Školský semafor" dostupné na stránkach Ministerstva školstva tu.

 

covid1

covid2

covid3

covid4

covid5

 

Prečítané 935 krát