Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 15 júl 2021 10:36

VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Letné prázdniny sa rozbehli a v súvislosti s právnymi úpravami zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

 

Od 1. 8. 2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ tak, ako sme ho poznali doteraz.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácii údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.

Z dôvodu letných prázdnin a čerpania dovoleniek zamestnancov v ZŠ, žiadame rodičov, aby najneskôr do 30. 7. 2021 priniesli na sekretariát ZŠ Dargovských hrdinov dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada, a to v nasledovnom rozsahu:

- Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
- Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.
- Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Uvedené dokumenty nám môžete zasielať aj poštou na adresu školy (Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné), ale najneskôr s dátumom odoslania 28. 7. 2021.

Z potvrdení musí byť zrejmé:
Názov ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na sekretariáte našej školy a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií na https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Tlačivá na stiahnutie nájdete tu.

Za spoluprácu a súčinnosť Vám vopred ďakujeme.

Prečítané 2472 krát