Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 22 apríl 2021 09:29

Informácie o návrate žiakov 5. až 7. ročníka

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom zo dňa 12. apríla 2021 mesto Humenné ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení s účinnosťou od 26. apríla 2021 (pondelok) obnovuje školské vyučovanie v základných školách v ostatných ročníkoch na druhom stupni. Ostatnými ročníkmi sa rozumejú 5., 6., 7. ročník základnej školy.

Rozhodnutie č. 5846/2021/OŠKMaŠ zo 14. apríla 2021 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Odôvodnenie: Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie od 26. apríla 2021 a v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u sa mesto Humenné nachádza v II. stupni varovania.

1. Podmienkou prezenčného vyučovania žiakov je negatívny test COVID-19 jedného zákonného zástupcu a žiaka. Testy – ak je uvedená potreba testu zákonného zástupcu, potom sa musí dať otestovať aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak ide o plnoletého žiaka, tak sa testuje len on, bez povinnosti testovania rodiča.

2. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

3. Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

• im bola nariadená karanténa/izolácia,

• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. 

Naša škola neposkytuje testovanie, zákonný zástupca a žiak musia absolvovať testovanie na ľubovoľnom MOM na území mesta, resp. obce. Čestné prehlásenie, ktoré je potrebné odovzdať pri nástupe do školy je zverejnené nižšie a v papierovej forme bude dostupné vo vestibule školy.

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia

Do objektov škôl a školských zariadení je možný vstup zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, dieťaťa/žiaka a zamestnanca školy alebo školského zariadenia za podmienky, že sa vie preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako 7 dní, prípadne ak sa preukáže, že spĺňa niektorú z nižšie uvedených výnimiek z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

Výnimky z preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19

Podmienky vstupu do objektu školy a školského zariadenia upravuje vyhláška č. 187/2021 ÚVZ SR z dňa 16. 4. 2021. Výnimku z testovania majú podľa uvedenej vyhlášky osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 s dokladom o prekonaní nie starším ako 180 dní, osoby ktoré sa preukážu diagnostikovaním ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní, osoby zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny (pfizer alebo moderna) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, osoby zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne, zaočkované prvou dávkou vakcíny (všetky typy vakcín) proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná'v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, osoby staršej ako 65 rokov, osoby ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra, dispenzarizované pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacienti po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukémiu alebo onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúci imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika o omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby, ako aj osoby za účelom vykonania RT-PCR a antigénovým testom na ochorenie COVID-19. Výnimku z testovania majú tiež deti materskej školy, žiaci prvého stupňa základnej školy, deti a žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia, ktoré navštevujú deti a žiaci zo špeciálnych škôl.

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v škole

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 175/2021 z 15. 4. 2021

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo školskom zariadení, osoby so závažným poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Povinnosť použitia respirátora možno nahradiť pri prekrytí horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, šálom alebo šatkou v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (mimo pedagogického procesu používajú respirátor) a zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu zdravotného stavu.

Žiadame rodičov, ktorí mali počas dištančného vzdelávania z našej školy zapožičanú IT techniku (tablety, notebooky) o jej urýchlené vrátenie.

Čestné prehlásenie, ktoré je potrebné odovzdať pri nástupe do školy na stiahnutie tu  (v papierovej forme bude dostupné vo vestibule školy).

ms

Prečítané 1535 krát