Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 27 máj 2020 09:48

Informácie k otvoreniu školy od 1. 6. 2020 pre žiakov 1. – 5. ročníka

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 22/05/2020 a následného rozhodnutia zriaďovateľa obnovuje vyučovanie pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.

1. Organizácia vyučovania bude prebiehať nasledovne:

1. – 5. ročník

 • Žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov.
 • Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať naďalej dištančnou formou
 • Prevádzka základnej školy pre ročníky 1 až 5 bude zabezpečená v čase od 7:30 - 16:00 hod.
 • nástup na vyučovanie v čase od 7:30 - 8:30 hod.
 • vyučovanie v čase od 8:30 - 12:45 hod. nasledovne:
  1.ročník - od 8:30 - 11:15 hod.
  2.ročník - od 8:30 - 11:30 hod.
  3.ročník - od 8:30 - 11:55 hod.
  4.ročník - od 8:30 - 12:15 hod.
  5.ročník - od 8:30 - 12:45 hod.
  obed od 11:15 - 13:30 hod.
  ŠKD od 11:15 - 16:00 hod.

 • Stravovanie bude zabezpečené pre žiakov prítomných v škole, ktorí oň prejavia záujem.
 • Základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy. 

2. Pokyny pre zákonných zástupcov:

Odovzdať žiakovi pred nástupom do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2 - súčasť tohto dokumentu). Žiak písomné vyhlásenie odovzdáva pri vstupe do objektu školy zamestnancovi zabezpečujúcemu ranný filter.

S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, je potrebné, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti. Žiak prichádza na vyučovanie do ZŠ 1 – 5 v čase stanovenom na ranné schádzanie (07:30 až 08:30).

Zákonný zástupca je povinný si žiaka prebrať pred budovou školy po skončení vyučovania a písomne informovať triedneho učiteľa o čase odchodu žiaka zo školy v prílohe č. 2.

Zákonným zástupcom je vstup do budovy školy prísne zakázaný.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorázové vreckovky.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

Prečítané 1393 krát