Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 28 január 2018 07:35

Environmentálny projekt

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

"Buď bude 21. storočie ekologickým storočím alebo 22. storočie už vôbec nemusí byť." Tieto slová Henryka Skolymowského nás viedli zamyslieť sa nad nimi. Egoistické správanie voči sebe navzájom a svojmu okoliu, odprírodńovanie vlastného vedomia, uponáhľaný a konzumný spôsob života, to všetko sú hlavné príčiny, prečo človek nechápe, že on sám je len jedným z miliónov organizmov našej planéty.

Ohľaduplnosť k prírode patrí k zdravému životnému štýlu, ku ktorému chceme viesť našich žiakov. Spomínané necitlivé správanie ľudí voči nej nás inšpirovalo k tvorbe a vypracovaniu projektu v oblasti environmentálnej výchovy. Jeho ciele sú:
- získať skupinu žiakov pre environmentálne aktivity a prostredníctvom nich šíriť získané poznatky medzi rovesnícke skupiny,
- rozpoznať a uvedomiť si vzájomnú spätosť s prírodou vytvorením kútika živej prírody, ktorý sa stane motivačným materiálom pri výuke prírodovedných predmetov a krúžkovej činnosti,
- pestovať sebavedomie, sebaúctu, spolupatričnosť, porozumenie k prírode a živému prostrediu zhotovením výstavných panelov v interiéri školy, a tým zvýšiť environmentálne povedomie, postoj a ekogramotnosť,
- rozvíjať schopnosti, predstavivosti a environmentálne cítenie tvorivými hrami a aktivitami s využitím odpadového materiálu a prírodnín,
- rozvíjať fyzickú kondíciu a formou turistiky spoznávať prírodné rezervácie a chránené krajinné oblasti v našom okolí,
- rozvíjať environmentálne myslenie čistením studničiek a odstraňovaním odpadu z náučných chodníkov.
Všetky tieto ciele budú realizované rovesníckymi skupinami vytvorenými zo žiakov 6.C, 7.C, 9.B, 7.B a žiakmi výtvarného krúžku pod vedením pani učiteľky I. Čepovej. Celá environmentálna žiacka skupina bude pracovať pod vedením pedagogických pracovníkov: p. Bačovčinovej, p. Bičkovej, p. Vatahovej, p. Čepovej, p. Hanoutovej a p. Dzurčaninovej.
Výsledkom nášho spoločného snaženia o zrealizovanie celého projektu budú nielen nadobudnuté znalosti a zručnosti našich žiakov v oblasti environmentálnej výchovy, ale celá naša práca sa stane pre ďalšie naše generácie motivačným a inšpiračným zdrojom pre ich ďalší zdravý rozvoj. Zanechaním informačných tabúľ na náučných chodníkoch sprístupníme a odovzdáme informácie tým, ktorí vstupujú do prírody, aby obdivovali jej krásu a chránili ju pred necitlivosťou iných. Zhotovením náučných panelov v interiéri školy umožníme osvojiť si environmentálne cítenie a návyky nielen pre našich žiakov a pracovníkov, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá našu školu navštívi. Socializácia, spolupatričnosť, kamarátstvo, tolerancia, manuálne zručnosti, fantázia, nápaditosť, tvorivosť, kreativita, flexibilita, estetické cítenie, pozitívny vzťah k práci to sú atribúty, ktoré nás budú sprevádzať pri realizácii celého projektu.
Naše aktivity bude sprevádzať logo : ENVIRKO
Envirko – turista
Envirko – tvorivko
Envirko - prírodný estetik
Evirko - spravodajko

Prečítané 695 krát