Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 08 január 2018 23:53

Medzinárodný deň školských knižníc

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Posledný októbrový pondelok sa aj v našej škole uskutočnila „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice " k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica, sa uskutočnila pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra školstva Jána Mikolaja.

           Tohoročná téma - Čitateľská gramotnosť a vzdelávanie v školskej knižnici - bola veľmi aktuálna. Dnes, keď (ne)čítanie kníh je vážnym problémom, je nevyhnutné už od útleho detstva tieto zručnosti a schopnosti rozvíjať nielen v škole, ale aj doma.

      Rôzne aktivity sa uskutočňovali v školskej knižnici, v triedach a učebniach výpočtovej techniky v hodinových až dvojhodinových blokoch takto :

Relácia v školskom rozhlase       

      Podujatie sme začali rozhlasovou reláciou. Vysvetlili sme si kľúčové slovo - čitateľská gramotnosť - a oboznámili sa s cieľom súťaže. Do jednotlivých aktivít boli zapojení žiaci I. a II. stupňa spolu so svojimi učiteľmi . Spolu sme sa vydali do krajiny plnej nevšedných príbehov a všedných vecí.

Moja škola

      Po prvýkrát sme v školskej knižnici privítali aj skupinu detí z MŠ na Štefánikovej ulici, budúcich prváčikov. Prezreli si priestory našej knižnice a rozprávali o tom, aké rozprávky majú najradšej, čo si v škôlke čítajú a aké knihy im doma čítajú ich rodičia.

Z rozprávky do rozprávky

      Žiaci 1. a 2. ročníka prežili krásne stretnutie s rozprávkou.. Pracovali so známymi rozprávkami. Snažili sa pochopiť ich význam. Vynikajúco zvládli rolové úlohy. Dramatizácia rozprávok v nich  zanechala nezabudnuteľné zážitky.

I. A trieda - žiaci si vypočuli rozprávku „ O zlatej rybke ." Potom si spoločne prerozprávali jej jednotlivé časti. Vyučujúca zapájala do rozhovoru čo najviac žiakov. V závere  z krabíc postavili domček / nový dom, pánsky dom , palác / a rozprávku dramatizovali.

I. B trieda - žiaci sa v úvode vyučovacej hodiny oboznámili  v počítačovej učebni s Multi - mediálnou čítankou na internete.. Žiak Natanael Varjan prečítal spolužiakom rozprávku „Medveď a včielka." Po prečítaní žiaci obsah rozprávky zreprodukovali a následne ju ilustrovali v programe Skicár.

I. C trieda - žiaci pracovali s rozprávkou Červená čiapočka. Cieľom bolo naučiť ich čítať slová z rozprávky  a vysvetliť ich význam. Slová ako mamička, košík, babička, horár a pod. čítali z kartičiek , rozkladali  na slabiky a zároveň vytvárali vety. Každý zo žiakov sa postupne zapájal do prerozprávania deja rozprávky. Žiaci splnili svoje úlohy na výbornú aj pri dramatizácii textu.

I. D trieda - na prácu s textom a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti si vyučujúca  zvolila opäť známu rozprávku Červená čiapočka. Po prečítaní rozprávky nasledoval rozhovor a otázky , ktorými sa zisťovalo porozumenie textu. Dvojica žiakov potom dostala obrázok, ktorý mala vyfarbiť a porozprávať o ňom. Tieto vyfarbené obrázky  žiaci nalepili na pripravený plagát s textom rozprávky.

II. B trieda - žiaci pod vedením triednej pani učiteľky a pani vychovávateľky  pripravili tri bábkové divadelné predstavenia : Červená čiapočka, O nepodarených kozliatkach a Kocúrik. Na hodine výtvarnej výchovy a v ŠKD si zhotovili bábky, prečítali rozprávky a pokúsili sa o dramatizáciu. V spomínaný deň zažili skutočné rozprávkové dopoludnie. Dramatizácia každej rozprávky zanechala v nich veľa umeleckých zážitkov a emócií, lebo aspoň na chvíľu sa žiaci  mohli stať hercami.

Čítajte si s nami

Aktivita mala rovnaký názov ako kniha J. Pavloviča a R. Smatanovej, s ktorou pracovali žiaci III. A, B, C triedy. Krátke príbehy zo života žiakov - školákov - zaujali aj našich tretiakov. Samotná kniha ponúka dosť námetov , ako pracovať s textom a rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

Napr. v III. A žiakov najviac zaujal príbeh s názvom Otecko. Dotvárali záver príbehu , vysvetlili si významy jednotlivých slov a rozprávali o tom, aká by bola ich rodina bez otecka.

/ Nemali by doma lásku, radosť, ale ani peniaze./

Žiakov v III. B zaujal okrem iných aj príbeh  Futbal. Hlavný hrdina rieši problém - domáca úloha a futbal. Žiaci rozprávali o svojich problémoch, podobných, ako mal hlavný hrdina príbehu. Najviac sa im páčilo, že si aj oni mohli zahrať futbal.

III. C trieda krátke príbehy z knihy využila aj na nácvik čítania s porozumením obsahu textu. Žiaci prejavili záujem o nové poznatky. Viedli vzájomný dialóg. Držali palce hlavnému hrdinovi z príbehu Tučko. Páčilo sa im, že na hodine telesnej výchovy sa nevzdal a prekonal sám seba.

Pamiatky Slovenska

Žiaci IV.A, IV.C triedy spolu s vyučujúcou vyhľadávali informácie o hradoch, ktoré sa nachádzajú v našom regióne - Brekovský a Jasenovský hrad. Vlastné informácie - vedomosti si dopĺňali z encyklopédií . Aktivita nadväzovala na učivo z vlastivedy. Pri svojej práci používali knihy zo školskej knižnice a informačný materiál, ktorý si  pripravili doma.

Trieda V.A  pracovala s knihou Čarovné zrkadlo. Témou bolo opakovanie učiva po prebratí tematického celku  Ľudová pieseň. Žiaci ľudové piesne zaraďovali k určitému druhu. Dvojica si potom vybrala jednu pieseň a zaspievala ju tak, že melódiu prebrali z inej piesne. Žiakom sa aktivita veľmi páčila. Objavili krásu a rozmanitosť ľudovej piesne.

Žiaci V. C triedy pracovali s cudzojazyčným textom/ v nemeckom jazyku/ . Čítali bájku Havran a líška. Dávali si otázky, vyvodzovali poučenie z bájky.

Internetová knižnica

Žiaci VI.A , VI.C, VII.B, VII.C  sa zoznámili s internetovou knižnicou na  stránke www.zlatyfond.sme.sk. Pracovali s  knihami zo Zlatého fondu slovenskej literatúry - s Ezopovými bájkami, recitovali, dialogizovali, vyvodzovali poučenia. Zoznámili sa s predpokladaným životopisom Ezopa. Videli jeho fotografie a ilustrácie bájok. Prečítali si aj niekoľko názorov na jeho život a dielo. Siedmaci sa zoznámili s dielami klasikov/ M. Kukučín, J.G. Tajovský, P.O. Hviezdoslav ... /.

Dobrodružstvo s knihou Starec a more

Žiaci VII.A triedy v skupinách riešili rôzne úlohy, ktoré im umožnili lepšie pochopiť spätosť človeka s prírodou. Získali aj informácie o Nobelovej cene - Čo? Kedy? Koľko? Ako? - a odpovede na otázky s ňou súvisiace.

Žiaci VI.B triedy pripravili dramatizáciu úryvkov z rozprávkového príbehu C.S Lewisa  Narnia. Použili aj rekvizity, ktoré si sami vytvorili. V závere vyhodnotili najlepších hercov.

V triedach VIII.B, VIII. D, IX.A  sa žiaci zapojili do kvízu pod názvom Čítame ? Ukázali v ňom svoje vedomosti z literatúry a všeobecný prehľad o knihách.

Poézia romantizmu

Žiaci IX.C triedy si pripravili kvíz z prebratého učiva. Pracovali v skupinách. Víťazi boli odmenení potleskom a známkou.

Žiaci IX.B  triedy pracovali s básňou I. Krasku Otcova roľa. Pracovali v dvojiciach. Báseň pretvárali na prozaický text.

Zábavná matematika  

Žiaci VIII.A, VIII.B triedy riešili spolu s vyučujúcou úlohu zameranú na matematickú gramotnosť.  Matematická úloha pochádzala zo štúdie PISA. Bola to netypická školská úloha  / s výberom odpovede/ - Tulení spánok. Úloha žiakov veľmi zaujala.

Viem, čo čítam ?

Práca s cudzojazyčným textom za pomoci prekladového slovníka. /nemecký jazyk / Skupina žiakov 9.c triedy čítala text o bývaní z časopisu Hurra. Pochopenie textu dokázali spájaním časti viet, ktoré spolu súviseli.

Ekológia, enviromentalistika

Na hodine technickej výchovy -pestovateľské práce- sa žiaci 6.a triedy oboznámili s informačným textom O ochrane poľnohospodárskej pôdy. Vysvetlili si dôležité pojmy a neznáme výrazy. Rozprávali o ekologickom vplyve na životné prostredie a zdravie človeka.

Maľované čítanie

Popoludní na aktivitách dnešného dňa pracovali aj žiaci v ŠKD - triedy 2.a, 2.b, 3.a spolu so svojimi vychovávateľkami. Obrázky v texte nahrádzali slovami a takto vytvárali úplné texty rozprávok. Vo frazeologickom slovníku sa učili hľadať a vysvetľovať vety, napr. Má pichľavý jazyk, sedí ako na ihlách a pod. Nachádzali súvislosť so školským prostredím a realitou života.

 

Dnešný deň ukázal, že čitateľskú gramotnosť môžeme rozvíjať nielen na hodinách čítania a slovenského jazyka a literatúry, ale aj na hodine vlastivedy, matematiky, či cudzieho jazyka. Takéto podujatia majú svoje opodstatnenie v školách i v školských knižniciach.

 

vacej hodiny oboznámili  v počítačovej  nový dom, pánsky dom , palác /  zvládli rolové úlohy.

Prečítané 1195 krát