Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Rodičovské združenie pri Základnej škole Ulica dargovských hrdinov 19, Humenné je dobrovoľné občianske združenie rodičov a iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení zaregistrovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.1999 pod číslom VVS/1-900/90-3897-5. Rodičovské združenie bolo zaregistrované v Slovenskej rade rodičovských združení (SR RZ) dňa 19.3.2002 pod evidenčným číslom 1833. Rodičovské združenie (RZ) je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Organizáciu RZ tvorí Rodičovská rada (koordinátori), triedne aktívy, výkonný výbor, revízna komisia, triedne rodičovské združenia. Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami, odporučeniami SR RZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.

Ing. Ľubica Myšľanová
predsedníčka RZ


Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2009/2010
1. Myšľanová Ľubica, Ing. – predsedníčka RZ, tajomníčka Rady školy
2. Hrindová Nikoleta - pokladník RZ
3. Morozová Martina – zapisovateľka RZ, členka Rady školy
4. Kováčová Dana – členka RZ
5. Čabák Marek – člen RZ
6. Helemíková Marta, Mgr. – členka RZ, členka Rady školy
7. Špan Pavel – člen RZ
8. Oráč Jozef – člen RZ
9. Lojová Dušana – členka RZ
Fereta Radko – podpredseda Rady školy

Revízna komisia /RK/
1. Čabák Marek - predseda RK
2. Michaleková Jana – členka RK
3. Blichová Adriana - členka RK