Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 01 jún 2020 21:03

Využitie QR kódov vo vyučovacích hodinách

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Pedagógovia našej školy majú možnosť vzdelávať sa v zahraničí vďaka projektom s podporou programu Erasmus+. Jedným z prebiehajúcich projektov je projekt Erasmus+ KA1: O krok vpred. Jedným z viacerých cieľov projektu je zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov. O tom, že sme získané vedomosti a zručnosti z absolvovaných kurzoch v zahraničí aplikovali do online vyučovacích hodín, svedčí množstvo aktivít, ktoré pani učiteľky, absolventky kurzov realizovali so svojimi žiakmi. Ja som využila množstvo aktivít, niektoré z nich postupne predstavím.

Počas prerušeného vyučovania na školách sme sa zamerali na aktivity, ktoré by sme mohli realizovať spoločne. Jednou z aktivít je využitie QR kódov vo vyučovacích hodinách. Žiakov 3.A triedy som naučila s QR kódmi pracovať – naučili sa ich čítať, vytvárať a vložiť na nejakú webstránku.

A čo je to QR kód?

Zmyslom QR kódov je poskytnúť informácie rýchlo a jednoducho. QR kód (Quick Response = rýchla odpoveď), v ktorých je zašifrovaná nejaká správa, informácia, úloha... Môžete do nich vkladať text, video, alebo odkazy na webstránky... Tretiaci sa pekne naučili čítať a vytvárať QR kódy – či už pomocou aplikácie na mobilnom telefóne, alebo pomocou počítača – na rúznych webstránkach, ktoré sú v ponuke.

Na jednej z online hodín si spolu so mnou zahrali známu hru Stopovačka. Úlohou žiakov bolo prečítať a vyriešiť jednotlivé úlohy, zašifrované v QR kódoch (pričom každý po vyriešení navigoval žiaka, ako má postupovať ďalej). Žiakom som zašifrovala do QR kódov slovné úlohy. Stopovačka sa žiakom tak zapáčila, že si vytvorili vlastné úlohy a vložili si ich do kolekcií. Kolekcie sa učili vytvárať na hodine INF – na webstránke Wakelet. Svoje úlohy žiaci riešili v nasledujúci deň počas vyučovania. Všetky sme poslali žiakom, ktorí s 3.A realizujú eTwinningový projekt. Kamaráti z Českej republiky realizujú rovnakú aktivitu. Aj my sa tešíme na ich úlohy...

Okrem Stopovačiek sme prácu s QR kódmi využili aj na hodine SJL pri aktivite Aká je tvoja obľúbená kniha? Žiaci mali na online nástenke Padlet vloženú úlohu, zašifrovanú v QR kóde. Ich úlohou bolo na základe výberu (losovátkami) odporučiť spolužiakovi knihu a svoje odporúčanie zašifrovať do QR kódu.

Aktivitu Slovné úlohy sme tiež riešili počas online vyučovania. Každý žiak mal pripravenú inú slovnú úlohu, zašifrovanú v QR kóde, na online nástenke Padlet. Úlohou žiakov bolo úlohy prečítať a vyriešiť Odpovedať mohli priamo, alebo prostredníctvom QR kódov. Po splnení úlohy sme si riešenia kontrolovali, žiaci prekontrolovali všetky úlohy :-)

V škole je zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov limitované kvalifikáciou a prípravou učiteľov. Ak sa investuje do vzdelávania pedagógov tak, aby vedeli z modernej techniky vyťažiť maximum, môže byť jej využitie vo vzdelávaní veľkým prínosom.“

 

Stopovačky  žiakov 3.A:

 

Tamarka: https://wke.lt/w/s/DZByt1

Ninka: https://wke.lt/w/s/opnPVp

Noemi: https://wke.lt/w/s/jZEq94

Nicolas: https://wakelet.com/wake/dk3mNSVZ2-900F_OMbEYf

Alexanderhttps://wke.lt/w/s/xklIkn

Lukáš:   https://wke.lt/w/s/0DcmdQ

Jerguš: https://wakelet.com/wake/zL9hH4LWifUjA9gsv6dSQ

 

Prečítané 2648 krát