Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 23 marec 2023 13:50

Svetový deň vody na našej škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Voda - najdôležitejšia a zároveň najrozšírenejšia látka na Zemi. Vyskytuje sa vo všetkých obaloch Zeme, je nevyhnutnou súčasťou tiel organizmov, vrátane ľudského tela. 22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov v r. 1992.

Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody - napríklad organizovaním konferencií, okrúhlych stolov, seminárov a výstav zameraných na ochranu tejto tekutiny a jej zdrojov. Koordinovaný je organizáciou UN–WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete. Mottom tohoročného Svetového dňa vody je Urýchlenie zmien (ACCELERATING CHANGE), špeciálne zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Podľa UN-WATER je cieľom upriamenie pozonosti na dôležitosť každodenného správania jednotlivcov pri efektívnom zaobchádzaní s vodou, povzbudiť ľudí, aby vo svojom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia s vodou.

Aj v našej škole venujeme tomuto dňu aktivity, ktoré majú prispieť k informovanosti, ale hlavne edukácii našich žiakov o hospodárení s vodou a jej zdrojmi, ako aj o nakladaní s odpadovými vodami na území nášho mesta.

Prvou plánovanou aktivitou bola návšteva čistiarne odpadových vôd v Humennom, ktorá je najmodernejšou čistiarňou vo východnej časti našej republiky a slúži k vyčisteniu nielen odpadových, ale aj dažďových vôd vytekajúcich z mesta Humenné a pridružených obcí Horného Zemplína. ČOV Humenné bola vybudovaná ako mechanicko - biologická ČOV s predradenou anaeróbnou zónou pre biologické odstraňovanie fosforu a potlačenie tvorby vláknitých kalov, s nitrifikáciou a denitrifikáciou. Kalové hospodárstvo je navrhnuté s anaeróbnou stabilizáciou kalu.

Prostredníctvom outdoorového vyučovania sa žiaci 5.A a 8.B triedy spolu s našimi zahraničnými hosťami z partnerskej školy zo Španielska oboznámili s podrobným procesom čistenia komunálnej odpadovej vody, ktorý pozostáva z dvoch základných procesov - mechanického a biologického čistenia.

Dozvedeli sme sa, že odpadová voda sa do ČOV dostáva gravitačným potrubím a najprv dochádza k jej mechanickému prečisteniu pomocou lapača štrku, v ktorom usadený štrk sa následne vyvezie na skládku. Nasleduje prečistenie cez hrubé hrablice, ktoré zachytia všetky väčšie nečistoty a jemné hrablice zachytávajúce menšie nečistoty. Neskôr sa takto prečistená voda dostáva do lapača piesku. Poslednou etapou mechanického prečistenia je usadzovacia nádrž. Mechanicky prečistená odpadová voda z usadzovacích nádrži je odvádzaná do aktivačných liniek a prechádza biologickým stupňom čistenia. Na biologickom čistení vody sa podieľajú predovšetkým baktérie a výsledkom tohto procesu je kal, ktorý sa odčerpáva do sedimentačných nádrži. Kal sa prečerpáva zo sedimentačných nádrži a vo vyhnívacích nádržiach sa ohrieva a premiešava. Počas tohto procesu vzniká bioplyn, ktorý je využitý na tvorbu elektrickej energie.
Keď je kal dostatočne vyhnitý a odvodnený vyváža sa na skládku, kde môže byť využitý aj ako hnojivo.
Celý proces čistenia je ukončený podrobnou analýzou vody. Až tak môže byť voda vypustená späť do prírody, v prípade našej ČOV sa voda vracia do rieky Laborec.

Zajtra naše aktivity pri príležitosti Svetového dňa vody ukončíme návštevou jedného z vodohospodársky najdôležitejšieho miesta východného Slovenska, štvrtej najväčšej priehrady - Vodného diela Domaša.

Prečítané 417 krát