Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

V piatok 10. decembra sme si na našej škole pripomenuli deň ľudských práv, ktorý je v medzinárodných kalendároch uvádzaný ako "Human rights day". Poznanie a pochopenie základných ľudských práv, ktoré sú zakotvené v tridsiatich článkoch Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej 10. decembra 1948 na zasadaní Valného zhromaždenia OSN patrí medzi základné všeobecné vedomosti, ktorými by mal každý človek, každý jednotlivec disponovať.

Dohovor o právach dieťaťa (Convention on the right of the child), ktorý bol prijatý 20. novembra 1989 Valným zhromaždením OSN, patrí medzi prvý právne záväzný nástroj medzinárodného práva pre ochranu práv detí. Tento dokument obsahuje všetky základné princípy priznávajúce deťom ľudské práva v plnom rozsahu.

pondelok, 22 november 2021 12:21

Návšteva v krajine tvorivosti

V tomto školskom roku Nadácia SPP vyhlásila grantový program SPPravme To, ktorý je prioritne určený pre školského zariadenia, ktoré realizujú formálne aj neformálne vzdelávania detí a mládeže.

utorok, 16 november 2021 20:12

V najlepšej učebni biológie...

Biológia v deviatom ročníku rozhodne nemusí byť nudná. Obsahovo a tematicky sa učivo biológie zameriava na geológiu, mineralógiu, petrológiu a environmentálne problémy.

nedeľa, 24 október 2021 07:22

ErasmusDays 2021 na našej škole

Piatkové dopoludnajšie vyučovanie prebiehalo pre žiakov tried 9.A a 9.B v našom školskom átriu. Realizovali sme akvititu ErasmusDays 2021, ktorú sme prioritne v tomto roku zamerali na Zelený Erasmus+.

streda, 20 október 2021 11:08

EDL2021 Let's talk STEM

Bádateľsky orientované vyučovanie sa v súčasnosti čoraz výraznejšie implementuje do vyučovania prírodovedných predmetov. Táto implementácia prebieha na našej škole už tretí rok. Hlavnou motiváciou nasadenia tejto vyučovacej metódy do vyučovania biológie je zvýšenie prírodovednej gramotnosti našich žiakov využívaním základnej úrovne poznávania prostredníctvom zmyslov v spojení so skúsenosťami a vedomosťami, ktorými žiaci disponujú.

utorok, 12 október 2021 22:12

ErasmusDays 2021

ErasmusDays 2021 je iniciatíva, ktorej cieľom je diseminácia dobrej praxe a skúseností škôl zapojených do riešenia medzinárodných projektov programu Erasmus+. Slovensko sa do tejto aktivity zapája už po tretíkrát rovnako ako aj naša škola.

Bádateľsky orientované vyučovanie sa pomaly udomácňuje vo výučbe prírodovedných predmetov na našej škole aj vďaka schválenému dopytovo - orientovanému projektu realizovanému v rámci vyhlásenej výzvy OPLZ - PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole.

Aj v poslednom mesiaci školského roka 2020/2021 sme extra hodinami biológie aktivizovali žiakov v učebni biológie, aby pomocou bádateľsky orientovaného vyučovania získali posledné vedomosti z biológie v tomto školskom roku a zároveň, aby starší a skúsenejší žiaci odovzdali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti mladším, zatiaľ menej skúseným spolužiakom.

piatok, 09 júl 2021 06:21

Zelená škola - výsledky hodnotenia

Ako sme už informovali na našich stránkach, začiatkom júna 2021 sme na pôde našej škole privítali hodnotiacu návštevu z organizácie Živica, ktorá zastrešuje program Zelenej školy na Slovensku.

Strana 1 z 21