Naše stránky používajú súbory cookies.

Sprievodca školským rokom 2020/2021

ZÁKON 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Interná smernica o používaní mobilných telefónov a tabletov v škole

Školský poriadok ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné

Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program pre žiakov so všeobecným a špecifickým intelektovým nadaním
Školský vzdelávací program pre školský klub detí

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2018/2019

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2017/2018
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2016/2017
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2015/2016
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2014/2015
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2013/2014
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2012/2013
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2011/2012
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2010/2011
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2009/2010
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2008/2009
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ Dargovských hrdinov 19, Humenné za školský rok 2007/2008

 

Rozbor hospodárenia za rok 2018

Rozbor hospodárenia za rok 2017
Rozbor hospodárenia za rok 2016
Rozbor hospodárenia za rok 2015

Rozbor hospodárenia za rok 2014
Rozbor hospodárenia za rok 2013
Rozbor hospodárenia za rok 2012

Zriaďovacia listina s dodatkami

Štatút rady školy

Organizačný poriadok školy
Pracovný poriadok školy
Interná norma - Diskriminácia a jej zákaz u zamestnávateľa ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné
Etický kódex pedagogických a odborných zamestnancov

Organizačná štruktúra školy

Kolektívna zmluva 2019

Kolektívna zmluva 2018
Kolektívna zmluva 2017
Kolektívna zmluva 2016
Kolektívna zmluva 2015

Organizačný pokyn krajského školského úradu k plneniu povinnej školskej dochádzky a k zvýšeniu bezpečnosti na školách
Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou II. a III. štvrťrok 2013
Zmluva o zverení do správy č. 1878 2012
Doplnok č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Humenné č. 96/2008