Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

pondelok, 25 november 2019 16:27

Spike tím na hodinách STEAM

Robotika a programovanie sa postupne začleňuje do kurikula informatiky vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania. Táto implementácia vytvára pre žiakov možnosť získať skúsenosti v novodobej gramotnosti, ktorou je programovanie. Pre nás učiteľov to znamená priestor pre ďalšie sebavzdelávanie ale aj aktívny prístup ku skvalitňovaniu vzdelávania našich žiakov.

Tento prelom mesiacov sa niesol v duchu nadchádzajúcej mobility, ktorej sa zúčastnilo šesť žiakov nášho projektového tímu. Program mobility bol nabitý projektovými aktivitami, na ktorých pracovali žiaci výlučne v medzinárodných tímoch.

September znamenal pre našich žiakov nielen návrat do školských lavíc a k školským povinnostiam ale aj pokračovanie v projektových aktivitách projektu programu Erasmus+ “Raise your ICT skills in raised school gardens” a samozrejme nové výzvy spojené s týmto projektom.
štvrtok, 21 november 2019 14:22

Žiaci bubnovali za detské práva

V tomto týždni sme si pripomenuli spolu až tri významné dátumy, ktoré sa zameriavajú práve na tých, ktorí sú pre nás rodičov, ale aj pre nás učiteľov tí najdôležitejší. Naše deti, našich žiakov.

Príprava na mobility v rámci našich Erasmus+ projektov neznamená len pobalenie si nevyhnutných vecí a kontrolu povinných dokumentov. Je to komplexnejšia príprava, ktorá zahŕňa aj projektové aktivity, tvorbu prezentácií či videodokumentov, hoci musíme povedať, že oveľa náročnejšie je spracovanie výstupov z jednotlivých dní mobility, ktoré okrem samotných reportov z každého dňa znamenajú aj finalizáciu a posledné úpravy denných videoblogov a eDiaries.

piatok, 08 november 2019 18:27

Kúzelná chémia

Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio je názov eTwinningového projektu, v ktorom sa spojili učitelia prírodovedných predmetov viacerých krajín, predovšetkým Španielska, Grécka a Slovenska, aby vo virtuálnom prostredí umožnili žiakom rozvoj ich prírodovednej gramotnosti vo všetkých oblastiach prírodných vied a zároveň im umožnili emocionálny rozvoj prostredníctvom nasadenia techniky “Mindfullness” a prepojenia emocionality s prírodou do vyučovania.

streda, 06 november 2019 21:32

Mobilita Taliansko - Deň 5

Posledný deň mobility na Sicílii je pre všetkých učiteľov aj žiakov časom hodnotenia, rekapitulácie, zhrnutia a sumarizácie získaných vedomostí, ale aj digitálnych výstupov potrebných pre finalizáciu projektových aktivít.

utorok, 05 november 2019 22:32

Extra hodiny biológie v mesiaci október

Spoločnou pomôckou extra hodín biológie pre 6. a 8. ročník v mesiaci október bol senzor CO2 a spoločnou témou hodín dýchací plyn CO2. V 6. ročníku sme sa zameralı na tvorbu CO2 v priebehu metabolizmu kvasníc.

Cieľom vytvorenia robotického krúžku I. zloženého výlučne zo žiačok našej školy bolo zvýšiť atraktívnosť IT sektora pre dievčatá a tak im rozšíriť obzor pre ich ďalšie študijné a profesijné rozhodovanie.

pondelok, 04 november 2019 22:36

Mobilita Taliansko - Deň 4

V úvode dnešného dňa sme navštívili spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovaním ovocia a zeleniny pestovaných výlučne ekologickým spôsobom bez použitia akejkoľvek chémie.

Strana 7 z 21