Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 17 marec 2019 10:05

You have the right to be the right child!

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Aktuálnou témou dneška pre všetkých Európanov je prísun imigrantov do krajín Európskej únie, ktorých deti sa stávajú súčasťou európskeho vzdelávacieho systému a navštevujú školské zariadenia, v krajine, do ktorej imigrovali. Zároveň je súčasným trendom tzv. inklúzia, čiže zaradenie žiakov so špeciálnymi výchovnými potrebami, žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, či žiakov s ľahkým mentálnym či iným postihom do bežných tried medzi intaktných žiakov.

Toto znásobuje riziko výskytu šikany, predsudkov, či vyčleňovania takýchto žiakov z kolektívu. Jedným z možných spôsobov prevencie proti vzniku týchto nežiadúcich javov je osveta a začlenenie ľudských a detských práv do vyučovacieho procesu. Len ak deti budú poznať svoje práva, budú môcť zaujať správny postoj pri ich porušení a vedieť sa správne obhájiť.

Naša škola sa preto v tomto školskom roku zapojila do riešenia medzinárodného eTwinningového projektu s názvom "You have the right to be the right child", s voľným prekladom "Máš právo byť pravým dieťaťom", ktorý zatiaľ realizujeme na platforme virtuálnej spolupráce v partnerstve s európskymi školami z Portugalska, Talianska a Grécka.

Tieto školy sú priamymi inštitúciami, kde prebieha inklúzia, resp. školy navštevujú žiaci s rôzneho sociálneho prostredia, či deti imigrantov. Prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód by mali žiaci spoznávať svoje práva zakotvené v oficiálnych dokumentoch OSN a UNICEF.

Ústrednou témou riešeného projektu sú detské práva, ktoré predstavujú dôležitý prvok vo vzdelávaní mládeže a jej príprave pre život v demokratickej multikultúralnej spoločnosti. Realizáciou uvedeného projektu očakávame rozvoj sociálnych kompetencií žiakov, rozšírenie poznatkov o multikultúrnej spoločnosti a rozdieloch medzi ľuďmi v ich zvykoch, spôsobe života a náboženstva a zároveň vybudovanie prirodzeného rešpektu voči týmto odlišnostiam. Zároveň je cieľom implementácia inovatívnych a aktivizujúcich metód do vyučovacieho procesu a overenie pedagogických prístupov a postupov v rôznych krajinách EÚ ako aj výmena pedagogických skúseností.

Hlavným digitálnym výstupom riešenia bude spoločný pas detských práv, na ktorom sa budú podieľať všetky zúčastnené partnerské krajiny. Ďalšou projektovou aktivitou budú vytvorené tričká detských práv, na ktorých žiaci zdôraznia práva, ktoré sú im najbližšie, ale aj práva, ktoré si myslia, že sú najviac porušované. V súčasnosti pracujú projektové tímy na predstavení jednotlivých členov národných tímov a vizuálnom znázornení hlavnej témy - projektovom logu.

Viac o projekte, jeho progrese a jednotlivých aktivitách sa dozviete na twinspace.etwinning.net

Prečítané 95 krát