Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 09 január 2018 00:05

Deviataci navštevujú SOŠ

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Autorkou pôvodného príspevku je p. učiteľka Semancová:

V rámci profesijnej orientácie sa v utorok 21.októbra 2008 žiaci troch deviatych tried zúčastnili exkurzie. Navštívili dve SOŠ v Humennom. Oboznámili so súčasnosťou škôl, rôznymi zaujímavosťami, ale hlavne s odbormi, ktoré tieto školy ponúkajú terajším deviatakom.

Pre SOŠ /bývalé SOU služieb/ na Družstevnej 1475 je rok 2008  významným medzníkom. Škola si v ňom pripomína 130 rokov svojej existencie. Vedenie školy je si vedomé, že dobrú školu nerobí počet rokov jej histórie, ale svedomité každodenné plnenie úloh všetkých pedagogických a prevádzkových zamestnancov. Svojou prácou sa snaží vytvárať kvalitnú školu  pre budúce roky. Toto jubileum je pre školu východiskom pre hľadanie nových cieľov, motivácií a zdrojom nových síl.
             
Počas dlhoročnej histórie sa menili názvy, zriaďovatelia, riaditelia i učitelia, ale nikdy sa nezmenilo hlavné poslanie školy - výchova dobrých robotníkov, remeselníkov či pracovníkov v službách. Zo školy vyšlo vyše 11 500 absolventov s výučným listom a 1250 s maturitným vysvedčením. Mnohí z nich sa úspešne uplatnili v rôznych oblastiach a dodnes sa hrdo hlásia k svojej škole.

               Výchova mladých ľudí a udržanie vysokej úrovne všeobecného i odborného vzdelania patria k prioritným cieľom súčasného vedenia školy. Pri ich realizácii želáme všetkým pracovníkom veľa trpezlivosti, kreatívnosti, optimizmu, veľa úspechov a radosti v práci a v živote.

                Škola ponúka tieto učebné a študijné odbory:

Učebné odbory /trojročné/:

Študijné odbory/štvorročné/:

 

SOŠ / bývalá ZSŠ/ na Družstevnej ulici 1737

      História SOU chemického v Humennom (predchodcu  Združenej strednej školy v Humennom) sa začala písať koncom päťdesiatych rokov. Vtedy tu, na východnom Slovensku, vzniká a rozrastá sa veľký chemický kombinát Chemko so sídlom v Strážskom. Paralelne sa buduje chemický priemysel aj v Humennom. Existencia týchto dvoch rozrastajúcich sa chemických podnikov si vyžadovala kvalifikovaných pracovníkov. Do roku 1959 školili učňov pre Chemko iné podniky, napr. Chemosvit vo Svite či Syntézia v Pardubiciach.

      Dňa 1. 9. 1959 na základe rozhodnutia vtedajšieho Ministerstva chemického priemyslu bolo v Humennom zriadené Odborné učilište pri n. p. Chemko Strážske.V roku 1962 sa školský rok začínal v novej dvojposchodovej budove, ktorá i dnes tvorí jadro učilišťa.

  V školskom roku 1966/67 sa škola rozrastá personálne (má už 525 učňov) i priestorovo: pribudli dve jednoposchodové budovy pre teoretické vyučovanie, dvojposchodová budova pre praktické vyučovanie i hala pre odborný výcvik tokárov a frézarov. Pribudlo i materiálne vybavenie.

     V roku 1970 sa učilište stalo Stredným odborným učilišťom generálneho riaditeľstva výrobno-hospodárskej jednotky Slovchémie. Formou denného a večerného štúdia poskytovalo aj úplné stredoškolské vzdelanie.

      Roku 1972 bol daný do užívania nový internát. V školskom roku 1988/89 sa v škole učí už 906 žiakov denného štúdia a takmer 170 žiakov štúdia popri zamestnaní.  Učilište pripravovalo žiakov pre vyše 30 podnikov v našom regióne. Patrilo v tom čase medzi najväčšie školy v rámci chemických učilíšť na Slovensku.

      Spoločenské zmeny prebiehajúce v roku 1989 a po roku 1990 vplývali na Stredné odborné učilište. Škola je od 1. 7. 1991 samostatným právnym subjektom, ale stále úzko spolupracuje pri výchove učňov s chemickými závodmi Chemlon, Chemes i Chemko.

      K svetlým stránkam 90. rokov patrí SPŠ v Humennom, ktorá vznikla pri SOUCH 1. 9. 1992. Svojou existenciou obohatila možnosti poskytovaného odborného vzdelávania v Humennom i v priľahlých okresoch Medzilaborce a Snina.

      Dôležitý bol aj rok 2004, kedy sa uskutočnili významné organizačné zmeny. Rozhodnutím zriaďovateľa po prerokovaní v príslušných orgánoch zanikli, resp. boli 31.8.2004 vyradené zo siete stredných škôl SOU chemické v Humennom a SPŠ v Humennom. Následne 1. septembra 2004 spojením oboch pôvodných škôl do jedného celku vzniká Združená stredná škola v Humennom. Jej vedením bol od 1.9.2004 ako riaditeľ školy poverený Mgr. Ján Matoš. Po úspešnom výberovom konaní bol Mgr. Ján Matoš dňa 1. februára 2005 menovaný do funkcie riaditeľa Združenej strednej školy v Humennom.

      Združením oboch škôl sa zjednotil ekonomický charakter školy (predtým príspevková a rozpočtová organizácia, dnes rozpočtová), zjednodušila sa organizačná štruktúra a riadenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zjednotil sa pocit žiakov i zamestnancov vo vzťahu k škole ako k celku.

      V čase pred vznikom ZSŠ sa pripravoval prevod správy DM pri SOUCH v Humennom pod správu SPŠCHaP v Humennom. Tento prevod sa zrealizoval k 1. októbru 2004.

            Život školy sa nezastavuje ani dnes. Dosahované úspechy vo výchove i vzdelávaní, úspechy žiakov na súťažiach odborného, vedomostného, športového i kultúrneho charakteru sú dokladom dobrej úrovne žiakov Združenej strednej školy v Humennom a výbornej práce celého kolektívu jej zamestnancov.

SOŠ / bývalá ZSŠ/ na Družstevnej ulici 1737 na štúdium ponúka tieto odbory

Študijné odbory /štvorročné/:

1.       Chemik operátor
2.       Elektrotechnika
3.       Mechanik elektrotechnik
4.       Mechanik strojov a zariadení
5.       Pracovník marketingu
6.       Technické a informatické služby

Učebné odbory /trojročné/:

1.       Elektromechanik
2.       Mechanik opravár
3.       Obrábač kovov

Bližšie informácie o uvedených školách nájdete na ich webových stránkach.

Prečítané 161 krát