Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 16 jún 2020 08:05

Informácie k otvoreniu školy od 22. 6. 2020 pre žiakov 1. – 9. ročníka

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 16/06/2020 a následného rozhodnutia zriaďovateľa upravuje organizáciu vyučovacieho procesu pre žiakov 1. – 9. ročníka od 22. 6. 2020 nasledovne:

1. Organizácia vyučovania bude prebiehať nasledovne:

1. – 9. ročník - všetci žiaci školy

 • Nástup žiakov na vyučovanie je dobrovoľný.
 • Žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov.
 • Prevádzka základnej školy bude zabezpečená v čase od 7:15 - 16:30 hod.
 • Nástup na vyučovanie v čase od 7:15 - 8:00 hod.
 • Vyučovanie v čase od 8:00 - 13:00 hod. nasledovne:
 • 1. ročník -  od 8:00 - 11:30 hod.
 • 2. ročník -  od 8:00 - 11:40 hod.
 • 3. ročník -  od 8:00 - 12:00 hod.
 • 4. ročník -  od 8:00 - 12:15 hod.
 • 5. ročník -  od 8:00 - 12:30 hod.
 • 6. ročník -  od 8:00 - 12:45 hod.
 • 7. ročník -  od 8:00 - 12:45 hod.
 • 8. ročník -  od 8:00 - 13:00 hod.
 • 9. ročník -  od 8:00 - 13:00 hod.

 • Obed od 11:30 - 13:30 hod.
 • ŠKD od 11:40 - 16:30 hod.
 • Odovzdávanie učebníc ročníky 1 - 4 vo štvrtok 25/06/2020
 • Odovzdávanie učebníc ročníky 5 - 9 v piatok 26/06/2020
 • Stravovanie zabezpečené v školskej jedálni pre žiakov prítomných v škole, ktorí oň prejavia záujem a prihlásia sa na odber stravy u vedúcej ŠJ.
 • V škole sa rušia limity na počty žiakov v triede a oddelení ŠKD.
 • Ruší sa zákaz zmiešavania detí v triedach.
 • Ruší sa povinné meranie teploty.
 • Ruší sa zákaz organizovania hromadných školských akcií.

2. Pokyny pre zákonných zástupcov:

Odovzdať žiakovi pred nástupom do ZŠ, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2 - súčasť tohto dokumentu). Žiak písomné vyhlásenie odovzdáva pri vstupe do objektu školy.

Zákonným zástupcom je vstup do budovy školy prísne zakázaný.

Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok má odporúčací charakter, dezinfekcia rúk povinná).

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

 

Príloha č. 2 - Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Prečítané 1112 krát