Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 17 január 2022 13:15

Prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.
Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole.

Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania („talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022. Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022

V našej základnej škole sa budú podávať prihlášky v listinnej podobe.

Výchovná poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľmi a so zákonnými zástupcami pripraví prihlášku na predpísanom tlačive /od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov/. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie. 

Termíny podpisovania prihlášok budú dohodnuté prostredníctvom triednych učiteľov v marci, resp. vo februári po zverejnení kritérií prijatia na stredné školy.

Všetky informácie nájdete na stránke MŠ SR https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

 

Prečítané 731 krát