Rodičovské združenie pri Základnej škole Ulica dargovských hrdinov 19, Humenné je dobrovoľné občianske združenie rodičov a iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení zaregistrovanej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.1999 pod číslom VVS/1-900/90-3897-5. Rodičovské združenie bolo zaregistrované v Slovenskej rade rodičovských združení (SR RZ) dňa 19.3.2002 pod evidenčným číslom 1833. Rodičovské združenie (RZ) je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.

Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.

Organizáciu RZ tvorí Rodičovská rada (koordinátori), triedne aktívy, výkonný výbor, revízna komisia, triedne rodičovské združenia. Činnosť RZ sa riadi schválenými stanovami, odporučeniami SR RZ a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.

Ing. Ľubica Myšľanová
predsedníčka RZ


Výkonný výbor Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov v Humennom v šk. roku 2009/2010
1. Myšľanová Ľubica, Ing. – predsedníčka RZ, tajomníčka Rady školy
2. Hrindová Nikoleta - pokladník RZ
3. Morozová Martina – zapisovateľka RZ, členka Rady školy
4. Kováčová Dana – členka RZ
5. Čabák Marek – člen RZ
6. Helemíková Marta, Mgr. – členka RZ, členka Rady školy
7. Špan Pavel – člen RZ
8. Oráč Jozef – člen RZ
9. Lojová Dušana – členka RZ
Fereta Radko – podpredseda Rady školy

Revízna komisia /RK/
1. Čabák Marek - predseda RK
2. Michaleková Jana – členka RK
3. Blichová Adriana - členka RK