pondelok, 30 október 2017 08:45

Robotika súčasťou hodín informatiky

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Vzdelávanie je proces, ktorý sa v dnešnej rýchlej dobe nemôže zastaviť a ustáliť ani na tých najideálnejších vzdelávacích postupoch a metódach. Aj na našej škole sa vzdelávanie mení a rozvíja podľa toho, aké nové výdobytky vedy a techniky sa zavádzajú do bežného života, ako sa mení napr. požiadavka pracovného trhu, alebo ďalších vzdelávacích inštitúcií na vzdelanie mladých ľudí.

Aj školské zariadenia primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sa tomuto musia prispôsobiť, ak majú pripravovať žiakov na ďalšie vzdelávanie tak, aby žiaci našli v živote uplatnenie a zvládli požiadavky a náročnosť vyučovania na vyšších stupňoch škôl. Súčasná požiadavka na zmenu kurikula je najvýraznejšia najmä v obasti informatiky a prírodovedných odborov. V nich sa dnes technologický pokrok prejavuje najvýraznejšie a najrýchlešie. Na našej škole sa tomuto trendu prispôsobujeme najmä zapájaním do medzinárodných projektov a spoluprácou s univerzitami a strednými školami. V školskom roku 2017/2018 sme na tieto zmeny a trendy zareagovali zaradením hodín robotiky a programovania do predmetu informatika, ktoré vyučujeme metódou CLIL.

Zmenu kurikula informatiky sme mohli uplatniť najmä vďaka zapojeniu do projektu Erasmus+, SOS Planet A Robotics Project, v ktorom sme mohli konfrontovať a konzultovať vyučovanie robotiky v nižšom sekundárnom vzdelávaní s ostatnými európskymi krajinami, získať skúsenosti od pedagógov, ktorí robotiku vyučujú už niekoľko rokov a otestovať vzdelávací obsah na projektovej vzorke našich žiakov. Projekt nám ukázal, ako robotiku a programovanie zaviesť zábavnou a nenásilnou formou do vyučovania aj u nás. Vďaka grantu a projektovým výstupom a vďaka prístupu a podpore vedenia školy sme vytvorili vhodné materiálne aj technické zázemie na realizáciu moderných metód vyučovania robotiky a tieto hodiny sú od tohto školského roku súčasťou predmetu informatika v šiestom ročníku.

Robotický projekt Erasmus+ bol len prvý krokom ku komplexnej zmene kurikula informatiky, ktorú očakávame v nižšom sekundárnom vzdelávaní v priebehu ďalších zhruba troch rokov. Škola aj vďaka tomuto projektu získala v pedagogickej a širšej odbornej verejnosti povedomie a imidž školy, ktorá zavádza progresívne a inovatívne metódy vzdelávania, je otvorená novým prístupom k vzdelávaniu a má potenciál byť vhodným partnerom ďalších vzdelávacích inštitúcií v systéme slovenského školstva. Dôkazom toho je napr. zaradenie našej školy do siete škôl "IT AKADÉMIA" a získanie ďalších grantov, ktoré podporia úsilie a snahu našich pedagógov pripravovať svojich žiakov na ďalšie vzdelávanie a život čo najkvalitnejšie a podľa súčasných požiadaviek.

Prečítané 276 krát